Những trường hợp nào bắt buộc phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản ?

Hợp đồng lao động là cơ sở để xác lập quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động, cũng là cơ sở để giải quyết các chế độ và các tranh chấp giữa hai bên trong quan hệ lao động. Dưới đây là bài viết về 03 trường hợp bắt buộc phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản.

Những trường hợp nào bắt buộc phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản ?
Những trường hợp nào bắt buộc phải ký hợp đồng lao động bằng văn bản ?

1. Hợp đồng lao động là gì?

Căn cứ Điều 13 Bộ luật lao động 2019 quy định như sau:

– Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.

– Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2.Hình thức hợp đồng lao động

Căn cứ Điều 14 Bộ luật lao động 2019, hợp đồng lao động có thể tồn tại dưới một trong các hình thức sau:

– Bằng văn bản;

– Hình thức thông điệp dữ liệu thông qua phương tiện điện tử;

– Bằng lời nói.

Trong đó, hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp giao kết hợp đồng với người giúp việc, người dưới 15 tuổi, nhóm người lao động thông qua người được ủy quyền để làm công việc dưới 12 tháng.

3. Hợp đồng lao động bắt buộc giao kết bằng văn bản

Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: Hợp đồng lao động sử dụng người lao động dưới 15 tuổi theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 145 Bộ luật lao động 2019.

Điều 145. Sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc

1. Khi sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc, người sử dụng lao động phải tuân theo quy định sau đây:

a) Phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;”

Trường hợp 2: Hợp đồng lao động với người giúp việc gia đình theo quy định tại Khoản 1 Điều 162 Bộ luật lao động năm 2019.

Điều 162. Hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình

1. Người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình.”

Trường hợp 3: Hợp đồng lao động được giao kết theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Bộ luật lao động 2019.

Điều 18. Thẩm quyền giao kết hợp đồng lao động

…2. Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động; trong trường hợp này, hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và có hiệu lực như giao kết với từng người lao động.”

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)