Hộ kinh doanh có được xuất hóa đơn giá trị gia tăng không?

Hóa đơn giá trị gia tăng là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong trường hợp người bán là hộ kinh doanh thì hộ này có được xuất hóa đơn giá trị gia tăng hay không? 

Hóa đơn giá trị gia tăng hộ kinh doanh có được xuất không?
Hóa đơn giá trị gia tăng hộ kinh doanh có được xuất không?

1. Hộ kinh doanh không được xuất hóa đơn giá trị gia tăng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư 119/2014/TT-BTC, thì:

“Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:

“2. Các loại hóa đơn:

a)  Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

– Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

– Hoạt động vận tải quốc tế;

– Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 của Luật Thuế Giá trị gia tăng sửa đổi 2013:

Điều 1

4. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 10. Phương pháp khấu trừ thuế

[…]

2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:

a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;

b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.”

Từ các quy định trên, hộ kinh doanh không thuộc trường hợp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, do đó, không được xuất hóa đơn giá trị gia tăng. Trường hợp, hộ kinh doanh muốn xuất hóa đơn giá trị gia tăng thì có thể chuyển đổi loại hình sang doanh nghiệp.

2. Hộ kinh doanh xuất hóa đơn bằng cách nào?

Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 11 của Thông tư 39/2014/TT-BTC, thì:

Điều 11. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

1. Cơ quan thuế bán hóa đơn cho các đối tượng sau:

a) Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).

Tổ chức không phải là doanh nghiệp nhưng có hoạt động kinh doanh là các tổ chức có hoạt động kinh doanh nhưng không được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và pháp luật kinh doanh chuyên ngành khác.

b) Hộ, cá nhân kinh doanh;

c) Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.

d) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế;

đ) Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.”

Như vậy, hộ kinh doanh không thuộc trường hợp được xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhưng thay vào đó thì hộ gia đình được mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng.

3. Thủ tục mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Thông tư 39/2014/TT-BTC, thì hồ sơ đề nghị mua hóa đơn bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị mua hóa đơn;

– Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người có tên trong đơn hoặc người được ủy quyền;

– Văn bản cam kết về địa chỉ sản xuất, kinh doanh phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý: Khi đến mua hóa đơn, hộ, cá nhân mua hóa đơn do cơ quan thuế phát hành phải tự chịu trách nhiệm ghi hoặc đóng dấu: tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn trước khi mang ra khỏi cơ quan thuế nơi mua hóa đơn.

Trách nhiệm của cơ quan thuế:

Cơ quan thuế bán hóa đơn cho hộ, cá nhân kinh doanh theo tháng.

Số lượng hóa đơn bán cho hộ, cá nhân kinh doanh lần đầu không quá một quyển năm mươi (50) số cho mỗi loại hóa đơn.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không có nhu cầu sử dụng hóa đơn quyển nhưng có nhu cầu sử dụng hóa đơn lẻ thì cơ quan thuế bán cho hộ, cá nhân kinh doanh hóa đơn lẻ (01 số) theo từng lần phát sinh và không thu tiền.

Vậy, hộ kinh doanh không được xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhưng được mua hóa đơn do cơ quan thuế đặt in. Hộ kinh doanh có thể mua theo quyển 50 số hoặc mua hóa đơn lẻ theo từng lần phát sinh.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)