Điều kiện và thủ tục thành lập doanh nghiệp giáo dục nghề nghiệp

Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên. Bài viết dưới đây, Việt Luật sẽ phân tích một số điểm cần lưu ý khi thành lập cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

CƠ SỞ PHÁP LÝ (kể từ ngày 24/06/2023)

 • Luật Giáo dục nghề nghiệp số 74/2014/QH13;
 • Nghị định 143/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;
 • Nghị định 24/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2016/NĐ-CP.
 • Nghị định15/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật giáo dục nghề nghiệp.

MỤC TIÊU CỦA GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 • Đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, có năng lực hành nghề tương ứng với trình độ đào tạo;
 • Có đạo đức, sức khỏe; có trách nhiệm nghề nghiệp;
 • Có khả năng sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc trong bối cảnh hội nhập quốc tế;
 • Bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng lao động;
 • Tạo điều kiện cho người học sau khi hoàn thành khóa học có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc học lên trình độ cao hơn;
 • Đào tạo trình độ sơ cấp để người học có năng lực thực hiện được các công việc đơn giản của một nghề;
 • Đào tạo trình độ trung cấp để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ sơ cấp và thực hiện được một số công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ vào công việc, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm;
 • Đào tạo trình độ cao đẳng để người học có năng lực thực hiện được các công việc của trình độ trung cấp và giải quyết được các công việc có tính phức tạp của chuyên ngành hoặc nghề; có khả năng sáng tạo, ứng dụng kỹ thuật, công nghệ hiện đại vào công việc, hướng dẫn và giám sát được người khác trong nhóm thực hiện công việc.

CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 • Trung tâm giáo dục nghề nghiệp;
 • Trường trung cấp;
 • Trường cao đẳng.

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP SƠ CẤP

Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp khi có đủ các điều kiện sau đây

 1. Có cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo phù hợp với nghề, quy mô, trình độ đào tạo sơ cấp
 2. Diện tích phòng học lý thuyết, phòng, xưởng thực hành dùng cho học tập, giảng dạy bảo đảm ở mức bình quân ít nhất là 04 m2/chỗ học;
 3. Có đủ chương trình, giáo trình đào tạo của từng nghề đăng ký hoạt động và phải được xây dựng, thẩm định, ban hành theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
 4. Có đội ngũ giáo viên đạt tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề và nghiệp vụ sư phạm theo quy định của pháp luật;
 5. Bảo đảm tỷ lệ học sinh quy đổi trên giáo viên quy đổi tối đa là 25 học sinh/giáo viên;
 6. Có giáo viên cơ hữu cho nghề tổ chức đào tạo.

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP SƠ CẤP

Thành lập công ty

Bước 1: Thành lập doanh nghiệp

Thực hiện đăng ký doanh nghiệp với mã ngành sau:

Đào tạo sơ cấp 8531

Quý khách tham khảo thêm cách tra cứu ngành nghề, vốn điều lệ.

Hồ sơ được nộp tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Đơn đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Điều lệ công ty;
  • Danh sách thành viên/cổ đông (đối với trường hợp Công ty TNHH và Công ty Cổ phần);
  • Đối với chủ sở hữu/thành viên/cổ đông là cá nhân:
   • Bản sao y CCCD/Hộ chiếu
  • Đối với chủ sở hữu/thành viên/cổ đông là tổ chức:
   • Bản sao y Giấy phép thành lập/Quyết định thành lập;
   • Quyết định cử người đại diện theo ủy quyền;
   • Bản sao y CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền.

=> Tham khảo thêm Những điểm cần lưu ý trước khi thành lập công ty

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập Doanh nghiệp

Bước 3: Nhận kết quả

Sau 3 – 5 ngày làm việc, nếu hồ sơ hợp lệ, quý khách sẽ được nhận Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp.

Bước 4: Thực hiện các công việc sau khi có Giấy phép

Bước 5: Nộp hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 04 Phụ lục V;
 • Báo cáo đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 05 Phụ lục V;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Giấy ủy quyền nộp hồ sơ.

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Trình tự thực hiện:

 • Hình thức nộp hồ sơ: cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc bưu chính hoặc trực tiếp;
 • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thẩm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
 • Nếu không cấp giấy chứng nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
 • Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện công khai giấy chứng nhận trên trang thông tin điện tử của cơ quan mình, cập nhật cơ sở dữ liệu về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và gửi giấy chứng nhận đến Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp để theo dõi, quản lý.

Dịch vụ của Việt Luật

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 1. Bổ sung ngành, nghề, trình độ đào tạo mới (trừ trường hợp tự chủ quyết định mở ngành, nghề đào tạo theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Nghị định 143/2016/NĐ-CP).
 2. Vượt quá 10% tổng quy mô tuyển sinh/năm của các ngành, nghề trong cùng nhóm ngành, nghề tại từng địa điểm được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
 3. Chia, tách, sáp nhập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp.
 4. Thành lập phân hiệu có tổ chức hoạt động đào tạo hoặc bổ sung địa điểm đào tạo ngoài địa điểm đào tạo được cấp trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
 5. Chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo đến nơi khác, mà phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo là nơi trực tiếp tổ chức đào tạo.
 6. Đổi tên doanh nghiệp.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Trường hợp số 1, 2, 3, 4 mục trên thì thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 07 Phụ lục V;
 • Báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 08 Phụ lục V;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản sao.

Trường hợp số 5, thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 07 Phụ lục V;
 • Báo cáo đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 08 Phụ lục V;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bản sao;
 • Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chuyển trụ sở chính hoặc phân hiệu hoặc địa điểm đào tạo.

Trường hợp đổi tên doanh nghiệp, thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo Mẫu số 07 Phụ lục V;
 • Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc đổi tên doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với tên mới).

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐÌNH CHỈ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

 • Có hành vi gian lận để được thành lập hoặc cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
 • Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định;
 • Tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
 • Tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp được cấp không đúng thẩm quyền;
 • Không công khai các điều kiện bảo đảm tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với các ngành, nghề đào tạo sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp trên trang thông tin điện tử của cơ sở mình; không gửi kết quả công khai về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
 • Không cập nhật văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp do cơ sở mình cấp trên Trang Thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp tại địa chỉ http://vanbang.gdnn.gov.vn.

Để được tư vấn rõ hơn về trường hợp của mình, quý khách liên hệ lại theo thông tin dưới đây để được hỗ trợ.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: [email protected]

5/5 - (1 bình chọn)