Trong năm 2024 nhà nước có kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp không ?

Tong năm 2024 Nhà nước có kế hoạch gì về việc giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp không? Nội dung bao gồm những gì nếu có kế hoạch?

Trong năm 2024 nhà nước có kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp không ?
Trong năm 2024 nhà nước có kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp không ?

Ngày 11/04/2024, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 820/QĐ-BTC về việc ban hành kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2024. Theo đó, nội dung của kế hoạch được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 820/QĐ-BTC như sau:

1. Chủ thể giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp thuộc bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1.1. Bộ giao thông vận tải

(i) Cơ quan đại diện chủ sở hữu/Doanh nghiệp là Công ty mẹ – Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

– Phương thức giám sát là giám sát trực tiếp.

(ii) Cơ quan đại diện chủ sở hữu/Doanh nghiệp là Công ty mẹ – Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam.

– Phương thức giám sát là giám sát trực tiếp.

– Chế độ báo cáo, thời gian thực hiện đối với (i), (ii) như sau:

+ Cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp gửi báo cáo, hồ sơ theo đề nghị của cơ quan chủ trì để thực hiện giám sát trực tiếp. Thời gian giám sát: hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

+ Cơ quan đại diện chủ sở hữu lập và gửi Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 trước ngày 31/5/2024 theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP, Thông tư 200/2015/TT-BTC và Thông tư 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

(iii) Cơ quan đại diện chủ sở hữu/Doanh nghiệp là Công ty mẹ – Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.

– Phương thức giám sát là giám sát gián tiếp.

– Chế độ báo cáo, thời gian thực hiện đối với (iii) là cơ quan đại diện chủ sở hữu lập và gửi Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 trước ngày 31/5/2024 theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP, Thông tư 200/2015/TT-BTC và Thông tư 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

– Cơ quan chủ trì đối với (i), (ii), (iii) là Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông vận tải.

1.2. Ngân hàng Nhà nước

(iv) Cơ quan đại diện chủ sở hữu/Doanh nghiệp là Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.

(v) Cơ quan đại diện chủ sở hữu/Doanh nghiệp là Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

(vi) Cơ quan đại diện chủ sở hữu/Doanh nghiệp là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

(vii) Cơ quan đại diện chủ sở hữu/Doanh nghiệp là Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

– Phương thức giám sát đối với (iv), (v), (vi), (vii) là giám sát gián tiếp.

– Cơ quan chủ trì đối với (iv), (v), (vi), (vii) Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính – Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

– Chế độ báo cáo, thời gian thực hiện đối với (iv), (v), (vi), (vii) như sau:

+ Cơ quan đại diện chủ sở hữu lập và gửi Bộ Tài chính (Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính) Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 trước ngày 31/5/2024 theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP, Thông tư 200/2015/TT-BTC và Thông tư 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

+ Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính chủ trì giám sát gián tiếp và gửi Báo cáo kết quả giám sát về Cục Tài chính doanh nghiệp trước ngày 30/6/2024 để tổng hợp.

2. Chủ thể giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

2.1. UBND tỉnh Hậu Giang

(viii) Cơ quan đại diện chủ sở hữu/Doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hậu Giang.

2.2. UBND thành phố Đà Nẵng

(ix) Cơ quan đại diện chủ sở hữu/Doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng.

2.3. UBND tỉnh Ninh Thuận

(x) Cơ quan đại diện chủ sở hữu/Doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận.

Lưu ý:

– Phương thức giám sát đối với Mục 2.1, 2.2, 2.3 là giám sát gián tiếp.

– Cơ quan chủ trì đối với Mục 2.1, 2.2, 2.3 Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính – Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

– Chế độ báo cáo, thời gian thực hiện đối với Mục 2.1, 2.2, 2.3 như sau:

+ Cơ quan đại diện chủ sở hữu lập và gửi Bộ Tài chính (Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính) Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 ngày 31/5/2024 theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP, Thông tư 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

+ Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính chủ trì giám sát gián tiếp và gửi Báo cáo kết quả giám sát về Cục Tài chính doanh nghiệp trước ngày 30/6/2024 để tổng hợp.

2.4. UBND tỉnh Bình Định

(xi) Cơ quan đại diện chủ sở hữu/Doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sông Kôn.

– Phương thức giám sát là giám sát trực tiếp.

– Cơ quan chủ trì là Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh.

– Chế độ báo cáo, thời gian thực hiện như sau:

+ Cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp gửi báo cáo, hồ sơ theo đề nghị của cơ quan chủ trì để thực hiện giám sát trực tiếp. Thời gian giám sát hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

+ Cơ quan đại diện chủ sở hữu lập và gửi Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 trước ngày 31/5/2024 theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP, Thông tư 200/2015/TT-BTC và Thông tư 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2.5. UBND tỉnh An Giang

(xii) Cơ quan đại diện chủ sở hữu/Doanh nghiệp là Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc trời.

2.6. UBND tỉnh Quảng Nam

(xiii) Cơ quan đại diện chủ sở hữu/Doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai.

(xiv) Cơ quan đại diện chủ sở hữu/Doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam.

– Phương thức giám sát đối với Mục 2.5, 2.6 là giám sát gián tiếp.

– Cơ quan chủ trì đối với Mục 2.5, 2.6 là Cục Tài chính doanh nghiệp – Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh.

– Chế độ báo cáo, thời gian thực hiện đối với Mục 2.5, 2.6 Cơ quan đại diện chủ sở hữu lập và gửi Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp) Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2023 trước ngày 31/5/2024 theo quy định tại Nghị định 87/2015/NĐ-CP, Thông tư 200/2015/TT-BTC và Thông tư 77/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (3 bình chọn)