Thủ tục tăng vốn điều lệ công ty cổ phần năm 2023

Công ty Cổ phần có những hình thức để huy động vốn để tăng vốn điều lệ như sau:

 • Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ;
 • Chào bán cổ phần cho công chúng, chào bán cổ phần của công ty đại chúng và tổ chức khác (theo Luật chứng khoán).

tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

A. Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần bằng cách chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Theo quy định tại Khoản 1 – Điều 124 – Luật Doanh nghiệp 2020 thì “Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu là trường hợp công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán và bán toàn bộ số cổ phần đó cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của họ tại công ty”.

Dưới đây là thủ tục chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu không áp dụng cho công ty đại chúng.

Bước 1. Công ty thông báo tới nội bộ cổ đông

tăng vốn điều lệ công ty cổ phần do chào bán cổ phần riêng lẻ

 • Công ty gửi Thông báo bằng văn bản đến cổ đông (theo phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông) chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần.
 • Thông báo gồm: 
  • Đối với cá nhân: Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý (số CCCD/Hộ chiếu…)
  • Đối với tổ chức: tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý, địa chỉ trụ sở chính.
  • Nội dung khác:
   • Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty;
   • Tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua;
   • Giá chào bán cổ phần;
   • Thời hạn đăng ký mua;
   • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Kèm theo: Có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành, trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn theo thông báo thì cổ đông đó coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua.
 • Ngoài ra, Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

Lưu ý:

 • Trường hợp số lượng cổ phần dự kiến chào bán không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì Hội đồng quản trị có quyền bán số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho cổ đông của công ty và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác hoặc pháp luật.
 • Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông; kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của công ty.
 • Sau khi cổ phần được thanh toán đầy đủ, công ty phát hành và giao cổ phiếu cho người mua; trường hợp không giao cổ phiếu, các thông tin về cổ đông được ghi vào sổ đăng ký cổ đông để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong công ty.

Bước 2. Thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (tăng vốn điều lệ công ty cổ phần) tại Sở Kế hoạch – Đầu tư

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh do đại diện theo pháp luật ký;
 • Biên bản họp, nghị quyết/quyết định của Hội đồng cổ đông về việc tăng vốn điều lệ;
 • Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.
 • Văn bản ủy quyền cho Việt Luật nộp hồ sơ.

Thời gian xử lý:

Trong thời gian từ 3 – 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

B. Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần do chào bán cổ phần riêng lẻ

1. Điều kiện chào bán cổ phần riêng lẻ

 • Không chào bán qua thông qua phương tiện đại chúng;
 • Chào bán dưới 100 nhà đầu tư (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc chỉ chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp).

2. Thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ

chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty cổ phần

Bước 1. Chào bán cổ phần riêng lẻ trong nội bộ

 • Công ty quyết định phương án chào bán cổ phần riêng lẻ
 • Công ty phải thông báo bằng văn bản đến cổ đông theo phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;
 • Thông báo phải gồm:
  Đối với cá nhân: Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý (số CCCD/Hộ chiếu…)
  Đối với tổ chức: tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý, địa chỉ trụ sở chính.
  Nội dung khác:

  • Số cổ phần và tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có của cổ đông tại công ty;
  • Tổng số cổ phần dự kiến chào bán và số cổ phần cổ đông được quyền mua;
  • Giá chào bán cổ phần;
  • Thời hạn đăng ký mua;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.
 • Kèm theo thông báo phải có mẫu phiếu đăng ký mua cổ phần do công ty phát hành. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn theo thông báo thì cổ đông đó coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua;
 • Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác.

Bước 2: Tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (tăng vốn điều lệ công ty cổ phần) tại Sở Kế hoạch – Đầu tư

Như quy trình của Bước 2 – Mục A bài viết này.

Ngoài ra, quý khách có thể tham khảo thêm thủ tục giảm vốn điều lệ công ty cổ phần tại Giảm vốn điều lệ công ty

Mọi vướng mắc, quý khách liên hệ lại để được hỗ trợ.

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: tuvan@vietluat.vn

Rate this post