Thời hạn nộp báo cáo tài chính, báo cáo thuế năm 2023

Cuối năm là thời điểm kết thúc kỳ kế toán của doanh nghiệp và cũng là thời điểm phải chuẩn bị báo cáo cho các cơ quan chức năng về tình hình hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp trong năm vừa qua. Vì vậy, với các bạn làm kế toán, công việc sẽ trở nên bận rộn hơn mỗi khi năm tài chính kết thúc.

Việt Luật xin chia sẻ những khoảng mốc thời gian quan trọng để các bạn lưu ý đến lịch nộp tờ khai thuế, báo cáo thuế 2023, cũng như thời hạn nộp báo cáo tài chính 2022 để tránh chậm nộp hoặc bị xử phạt.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính, báo cáo thuế năm 2023
Thời hạn nộp báo cáo tài chính, báo cáo thuế năm 2023

Để biết được lịch nộp báo cáo thuế 2023, chúng ta căn cứ vào pháp lý sau:

 • Luật kế toán 2003, Luật kế toán 2015.
 • Luật quản lý thuế 2019
 • Quy định về lệ phí môn bài của Chính phủ: Nghị định 126/2020/NĐ-CP
 • Thông tư 80 của Bộ Tài Chính: 80/2021/TT-BTC về hướng dẫn thi hành một số điều của luật quản lý thuế và nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý thuế
 • Thông tư 151 của Bộ Tài chính: 151/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định của Chính phủ 91/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định quy định về thuế.
 • Thông tư của Bộ Tài chính 39/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ.
 • Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của luật quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, nghị định số 123/2020/NĐ/CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
 • Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý Thuế
Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT theo Quý DN kê khai thuế GTGT theo Tháng
Tháng 1 20/01/2023 Tờ khai thuế GTGT T12/2022
Tờ khai thuế TNCN T12/2022 (nếu có)***
30/01/2023 Tờ khai thuế GTGT Quý IV/2022
Tờ khai thuế TNCN Quý IV/2022 (nếu có)***
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV 2022 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV /2022 (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2022* BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV/2022*
Nộp tiền lệ phí môn bài năm 2023 Nộp tiền lệ phí môn bài năm 2023
Tháng 2 20/02/2023 Tờ khai thuế GTGT T1/2023
Tờ khai thuế TNCN T1/2023 (nếu có)***
Tháng 3 20/03/2023 Tờ khai thuế GTGT T2/2023
Tờ khai thuế TNCN T2/2023 (nếu có)***
30/03/2023 Quyết toán thuế TNDN năm 2022 Quyết toán thuế TNDN năm 2022
Quyết toán thuế TNCN năm 2022*** Quyết toán thuế TNCN năm 2022
Báo cáo tài chính năm 2022 Báo cáo tài chính năm 2022
Tháng 4 20/04/2023 Tờ khai thuế GTGT T3/2023
Tờ khai thuế TNCN T3/2023 (nếu có)***
30/04/2023 Tờ khai thuế GTGT Quý I/2023
Tờ khai thuế TNCN Quý I/2023 (nếu có)***
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/2023 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý I/ 2023 (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2023* BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I/2023*
Tháng 5 20/05/2023 Tờ khai thuế GTGT T4/2023
Tờ khai thuế TNCN T4/2023 (nếu có)***
Tháng 6 20/06/2023 Tờ khai thuế GTGT T5/2023
Tờ khai thuế TNCN T5/2023 (nếu có)***
Tháng 7 20/07/2023 Tờ khai thuế GTGT T6/2023
Tờ khai thuế TNCN T6/2023 (nếu có)***
30/07/2023 Tờ khai thuế GTGT Quý II/2023
Tờ khai thuế TNCN Quý II/2023 (nếu có)***
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/2023 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý II/ 2023 (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2023* BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II/2023*
Tháng 8 20/08/2023 Tờ khai thuế GTGT T7/2023
Tờ khai thuế TNCN T7/2023 (nếu có)***
Tháng 9 20/09/2023 Tờ khai thuế GTGT T8/2023
Tờ khai thuế TNCN T8/2023 (nếu có)***
Tháng 10 20/10/2023 Tờ khai thuế GTGT T9/2023
Tờ khai thuế TNCN T9/2023 (nếu có)***
30/10/2023 Tờ khai thuế GTGT Quý III/2023
Tờ khai thuế TNCN Quý III/2023 (nếu có)***
Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/2023 (nếu có) Nộp tiền thuế TNDN tạm tính Quý III/ 2023 (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2023* BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III/2023*
Tháng 11 20/11/2023 Tờ khai thuế GTGT T10/2023
Tờ khai thuế TNCN T10/2023 (nếu có)***
Tháng 12 20/12/2023 Tờ khai thuế GTGT T11/2023
Tờ khai thuế TNCN T11/2023 (nếu có)***

Lịch nộp báo cáo thuế tờ khai thuế năm 2023

* Với các tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC (thay thế Nghị định 119/2019/NĐ-CP, Thông tư 68/2019/TT-BTC) thì không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử.

** Khoản 1 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP quy định thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và Nghị định này. Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế, thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ, thời hạn hiệu lực của quyết định cưỡng chế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau ngày nghỉ đó.

*** Khoản 2 Điều 1 Nghị định 91/2022/NĐ-CP quy định Người khai thuế thu nhập cá nhân là tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc trường hợp khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng, quý mà trong tháng, quý đó không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đối tượng nhận thu nhập thì sẽ không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân trong tháng, quý đó.

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2022

Đối với doanh nghiệp nhà nước:

 • Những công ty/doanh nghiệp thuộc nhà nước thì thời hạn nộp BCTC chậm nhất là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kết toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01 đến 31/12 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp BCTC trước ngày 31/01 của năm sau.
 • Những đơn vị có tổng công ty thuộc nhà nước hoặc công ty mẹ thì hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 thì doanh nghiệp phải nộp BCTC là ngày 31/03 của năm sau.

Đối với doanh nghiệp khác:

 • Thời hạn nộp BCTC cho doanh nghiệp tư nhân (DNTN) và Doanh nghiệp hợp danh (DNHD) là ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kết toán của năm sẽ bắt đầu từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 thì Doanh nghiệp bắt buộc phải nộp BCTC trước ngày 31/01/2023.
 • Những doanh nghiệp thuộc hình thức còn lại sẽ có thời hạn nộp BCTC chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ví dụ: Kỳ kế toán bắt đầu vào ngày 01/01/2022 và kết thúc vào ngày 31/12/2022 thì doanh nghiệp phải nộp BCTC là ngày 31/03/2023.

Trên đây là lịch nộp báo cáo thuế 2023 và thời hạn nộp báo cáo tài chính 2022 mới nhất. Hy vọng các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân nắm rõ để nộp báo cáo đúng hạn theo quy định của Bộ tài chính./.

5/5 - (1 bình chọn)