Quyết toán thuế TNCN cho cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên?

Với thủ tục quyết toán thuế TNCN thì chưa bao giờ là đơn giản và đối với người có thu nhập từ hai nơi thì việc quyết toán thuế TNCN thì còn phức tạp hơn.

Quyết toán thuế TNCN cho cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên?
Quyết toán thuế TNCN cho cá nhân có thu nhập từ hai nơi trở lên?

1. Điều kiện để có thể ủy quyền quyết toán thuế TNCN khi có thu nhập hai nơi

Theo quy định tại điều khoản 6 Điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP và Công văn 636/TCT-DNNCN năm 2021, khi cá nhân có thu nhập từ hai nơi nếu đáp ứng các điều kiện sau thì có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế TNCN:

– Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm;

– Cá nhân này có thu nhập văng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10%

– Cá nhân này không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế

2. Thủ tục quyết toán thuế TNCN khi có thu nhập hai nơi

Hồ sơ cần chuẩn bị:

Căn cứ Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế ban hành kèm Nghị định 126/2020/NĐ-CP và biểu mẫu kèm theo của Thông tư 80/2021/TT-BTC thì khi tổ chức, cá nhân trả thu nhập nhận ủy quyền toán thay người lao động cần chuẩn bị các hồ sơ sau:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 05/QTT-TNCN tại Thông tư 80/2021/TT-BTC;

– Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần theo mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN tại Thông tư 80/2021/TT-BTC;

– Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần theo mẫu 05-2/BK-QTT-TNCN tại Thông tư 80/2021/TT-BTC

– Phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu 05-3/BK-QTT-TNCN tại Thông tư 80/2021/TT-BTC

Ngoài ra, đối với người lao động thì cần chuẩn bị thêm Giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 08/UQ-QTT-TNCN tại Thông tư 80/2021/TT-BTC

Nơi hộp hồ sơ: Tại cơ quan Thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập đó. Nhưng hiện nay, doanh nghiệp sẽ thực hiện qua phần mềm kế toán của đơn vị hoặc thông qua phần mềm hỗ trợ kê khai của Tổng cục Thuế.

Thời hạn nộp hồ sơ:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 thì đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện theo quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động thì thời hạn phải quyết toán thuế chậm nhất là ngày 31/3/2022.

3. Mức phạt chậm quyết toán thuế TNCN đối với tổ chức, cá nhân được ủy quyền

Căn cứ quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, nếu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người lao động được người lao động ủy quyền quyết toán thuế TNCN mà chậm nộp hồ sơ quyết toán thuế thì mức phạt đối với hành vi này thấp nhất là cảnh cáo và cao nhất phải chịu phạt tiền lên đến 25.000.000 đồng tùy vào thời gian chậm nộp hồ sơ quyết toán.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (2 bình chọn)