Những ngành, nghề nào sẽ yêu cầu về vốn khi đăng ký kinh doanh ?

AN NINH QUỐC PHÒNG
1 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ Cơ sở kinh doanh nước ngoài đầu tư góp vốn với cơ sở kinh doanh dịch vụ bảo vệ của Việt Nam Số vốn góp đầu tư của cơ sở kinh doanh nước ngoài ít nhất là 1.000.000 USD (một triệu đô la Mỹ) Điều 11 Nghị định 96/2016/NĐ-CP
CÔNG THƯƠNG
2 Kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp 10 tỷ VNĐ Điều 7 Nghị định 40/2018/NĐ-CP
3 Sở Giao dịch hàng hóa 150 tỷ VNĐ Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP
4 Thành viên của Sở Giao dịch hàng hóa Thành viên môi giới 5 tỷ VNĐ Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP
Thành viên kinh doanh 75 tỷ VNĐ Điều 1 Nghị định 51/2018/NĐ-CP
5 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa đã qua sử dụng Ký quỹ 7 tỷ VNĐ Điều 25 Nghị định 69/2018/NĐ-CP
6 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt Ký quỹ 7 tỷ VNĐ Điều 24 Nghị định 69/2018/NĐ-CP
7 Kinh doanh tạm nhập, tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh Ký quỹ 10 tỷ VNĐ Điều 23 Nghị định 69/2018/NĐ-CP
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
8 Thành lập trường đại học tư thục Vốn đầu tư tối thiểu 1000 tỷ VNĐ (không bao gồm giá trị đất xây dựng trường) Điều 87 Nghị định 46/2017/NĐ-CP
9 Thành lập Phân hiệu trường đại học tư thục Vốn đầu tư tối thiểu 250 tỷ VNĐ (không bao gồm giá trị đất xây dựng phân hiệu) Điều 91 Nghị định 46/2017/NĐ-CP
10 Thành lập trường cao đẳng sư phạm tư thục Vốn đầu tư tối thiểu 100 tỷ VNĐ (không bao gồm giá trị đất) Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP
11 Thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Vốn đầu tư tối thiểu 50 tỷ VNĐ (không bao gồm giá trị đất) Điều 78 Nghị định 46/2017/NĐ-CP
12 Thành lập cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Thành lập cơ sở giáo dục mầm non Suất đầu tư ít nhất là 30 triệu VNĐ/trẻ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất) Điều 35 Nghị định 86/2018/NĐ-CP
Thành lập cơ sở giáo dục phổ thông Suất đầu tư ít nhất là 50 triệu VNĐ/học sinh (không bao gồm các chi phí sử dụng đất). Tổng số vốn đầu tư không thấp hơn 50 tỷ đồng
Thành lập cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn Suất đầu tư ít nhất là 20 triệu VNĐ/học viên (không bao gồm các chi phí sử dụng đất)
Thành lập cơ sở giáo dục đại học Tổng số vốn đầu tư tối thiểu là 1.000 tỷ VNĐ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất).
Cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động Mức đầu tư ít nhất phải đạt 70% các mức quy định nêu trên
13 Thành lập phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học có vốn đầu tư nước ngoài Vốn đầu tư tối thiểu là 250 tỷ VNĐ (không bao gồm các chi phí sử dụng đất) Điều 35 Nghị định 86/2018/NĐ-CP
GIAO THÔNG VẬN TẢI
14 Kinh doanh vận chuyển hàng không Khai thác đến 10 tàu bay 300 tỷ VNĐ Khoản 5 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP
Khai thác từ 11 đến 30 tàu bay 600 tỷ VNĐ
Khai thác trên 30 tàu bay 700 tỷ VNĐ
15 Kinh doanh cảng hàng không, sân bay 200 tỷ VNĐ Khoản 14 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP
16 Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga hành khách 30 tỷ VNĐ Điều 17 Nghị định 92/2016/NĐ-CP
Kinh doanh dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa
Kinh doanh dịch vụ cung cấp xăng dầu
17 Kinh doanh hàng không chung 100 tỷ VNĐ Khoản 5 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP
18 Kinh doanh vận tải biển quốc tế 05 tỷ VNĐ Điều 3 Nghị định 147/2018/NĐ-CP
LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
19 Kinh doanh dịch vụ cho thuê lại lao động Ký quỹ 02 tỷ VNĐ Điều 5 Nghị định 29/2019/NĐ-CP
20 Kinh doanh dịch vụ việc làm Ký quỹ 300 triệu VNĐ Điều 14 Nghị định 23/2021/NĐ-CP
21 Thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 05 tỷ VNĐ Điều 3 Nghị định 143/2016/NĐ-CP
Trường trung cấp 50 tỷ VNĐ
Trường cao đẳng 100 tỷ VNĐ
22 Kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 5 tỷ VNĐ Điều 3 Nghị định 126/2007/NĐ-CP
NGÂN HÀNG
23 Ngân hàng NHTM 3000 tỷ VNĐ Điều 2 Nghị định 86/2019/NĐ-CP
NH chính sách 5000 tỷ VNĐ
NH hợp tác xã 3000 tỷ VNĐ
Chi nhánh NH nước ngoài 15 triệu USD
24 Tổ chức tín dụng phi ngân hàng Công ty tài chính 500 tỷ VNĐ
Công ty cho thuê tài chính 150 tỷ VNĐ
25 Tổ chức tài chính vi mô 05 tỷ VNĐ
26 Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán 50 tỷ VNĐ Điều 15 Nghị định 101/2012/NĐ-CP
27 Cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng 30 tỷ VNĐ Điều 9 Nghị định 57/2016/NĐ-CP
28 Hoạt động mua, bán vàng miếng Doanh nghiệpDoanh nghiệp 100 tỷ VNĐ Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP
Tổ chức tín dụng 3.000 tỷ VNĐ
TÀI CHÍNH
29

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ

(Doanh nghiệp, chi nhánh nước ngoài)

Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe 350 tỷ VNĐ Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm hàng không hoặc bảo hiểm vệ tinh 250 tỷ VNĐ đối với chi nhánh nước ngoài
Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hàng không và bảo hiểm vệ tinh 400 tỷ VNĐ
300 tỷ VNĐ đối với chi nhánh nước ngoài
30 Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm liên kết đơn vị, bảo hiểm hưu trí) và bảo hiểm sức khỏe 600 tỷ VNĐ Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị hoặc bảo hiểm hưu trí 800 tỷ VNĐ
Kinh doanh bảo hiểm; bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm liên kết đơn vị và bảo hiểm hưu trí 1000 tỷ VNĐ
31 Kinh doanh bảo hiểm sức khỏe 300 tỷ VNĐ Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
32 Doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua Biên giới Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài

Ký quỹ tối thiểu 100 tỷ VNĐ

Tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

Điều 91 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài

Ký quỹ tối thiểu 100 tỷ VNĐ

Tổng tài sản tối thiểu tương đương 100 triệu đô la Mỹ vào năm tài chính trước năm cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới tại Việt Nam

33 Kinh doanh tái bảo hiểm Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe 400 tỷ VNĐ Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
Kinh doanh tái bảo hiểm nhân thọ hoặc cả hai loại hình tái bảo hiểm nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe 700 tỷ VNĐ
Kinh doanh cả 3 loại hình tái bảo hiểm nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ và tái bảo hiểm sức khỏe 1100 tỷ VNĐ
34 Kinh doanh môi giới bảo hiểm Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm 04 tỷ VNĐ Điều 10 Nghị định 73/2016/NĐ-CP
Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm 08 tỷ VNĐ
35 Tổ chức bảo hiểm tương hỗ 10 tỷ VNĐ Điều 32 Nghị định 18/2005/NĐ-CP
36 Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài 200 tỷ VNĐ Khoản 6 Điều 1 Nghị định 175/2016/NĐ-CP
37

Kinh doanh chứng khoán

(Áp dụng đối với công ty chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam)

Môi giới chứng khoán 25 tỷ VNĐ

Điều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

Tự doanh chứng khoán 50 tỷ VNĐ
Bảo lãnh phát hành chứng khoán 165 tỷ VNĐ
Tư vấn đầu tư chứng khoán 10 tỷ VNĐ

Kinh doanh chứng khoán

(Áp dụng đối với công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam)

25 tỷ VNĐ
Ngân hàng thanh toán 10.000 tỷ VNĐ Điều 166 Nghị định 86/2016/NĐ-CP
38 Kinh doanh dịch vụ xếp hạng tín nhiệm 15 tỷ VNĐ Điều 11 Nghị định 88/2014/NĐ-CP
39 Dịch vụ kiểm toán (chỉ đối với Công ty TNHH kinh doanh dịch vụ kiểm toán và Chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài) 5 tỷ VNĐ Điều 5 Nghị định 17/2012/NĐ-CP
40 Cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới Vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán tương đương 500.000 (năm trăm nghìn) đô la Mỹ Điều 11 Nghị định 17/2012/NĐ-CP
41 Đầu tư dự án khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí tổng hợp có casino Vốn đầu tư tối thiểu của dự án là 02 tỷ đô la Mỹ Điều 23 Nghị định 03/2017/NĐ-CP
TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
42 Nhập khẩu phế liệu Ký quỹ theo Điều 58 Nghị định 38/2015/NĐ-CP Điều 56 Nghị định 38/2015/NĐ-C
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
43 Cung ứng dịch vụ thư có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02kg Cung ứng dịch vụ bưu chính trong phạm vi nội tỉnh, liên tỉnh 02 tỷ VNĐ Điều 5 Nghị định 47/2011/NĐ-CP
Cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế 05 tỷ VNĐ
44 Thiết lập mạng viễn thông cố định mặt đất Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông Thiết lập mạng trong phạm vi 1 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương: 5 tỷ VNĐ Điều 19 Nghị định 25/2011/NĐ-CP
Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (từ 2 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 30 tỷ VNĐ
Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 100 tỷ VNĐ
Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện, số thuê bao viễn thông Thiết lập mạng trong phạm vi khu vực (từ 15 đến 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 100 tỷ VNĐ
Thiết lập mạng trong phạm vi toàn quốc (trên 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): 300 tỷ VNĐ
45 Thiết lập mạng viễn thông di động mặt đất Có sử dụng kênh tần số vô tuyến điện 20 tỷ VNĐ Điều 20 Nghị định 25/2011/NĐ-CP

Không sử dụng băng tần số vô tuyến điện (mạng viễn

thông di động ảo).

300 tỷ VNĐ
Có sử dụng băng tần số vô tuyến điện 500 tỷ VNĐ
46 Thiết lập mạng viễn thông cố định vệ tinh và di động vệ tinh 30 tỷ VNĐ Điều 21 Nghị định 25/2011/NĐ-CP
47 Kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn” Ký quỹ tối thiểu là 50 triệu VNĐ Hợp đồng nhà đăng ký tên miền “.vn” (ban hành kèm theo Quyết định 671/QĐ-BTTTT).
48 Cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Ký quỹ không dưới 5 (năm) tỷ VNĐ Điều 13 Nghị định 130/2018/NĐ-CP
VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
49 Sản xuất phim 200 triệu VNĐ Điều 3 Nghị định 142/2018/NĐ-CP
50 Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam Ký quỹ 250 triệu VNĐ Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP
Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài Ký quỹ 500 triệu VNĐ
Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài Ký quỹ 500 triệu VNĐ
51 Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa 100 triệu VNĐ Điều 14 Nghị định 168/2017/NĐ-CP
XÂY DỰNG
52 Kinh doanh bất động sản dưới hình thức đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản 20 tỷ VNĐ Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP
5/5 - (2 bình chọn)