Những lưu ý về chuyển đổi sang hóa đơn điện tử tại TP HCM từ 21/11/2021

Cục Thuế TP.HCM ban hành Thông báo 16172/TB-CTTPHCM ngày 10/12/2021 thông báo đến Doanh nghiệp về việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC bắt đầu từ ngày 21/11/2021, cụ thể như sau:

Những lưu ý về chuyển đổi sang hóa đơn điện tử tại TP HCM từ 21/11/2021
Những lưu ý về chuyển đổi sang hóa đơn điện tử tại TP HCM từ 21/11/2021

1. Hình thức hóa đơn điện tử áp dụng

– Doanh nghiệp thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế.

– Việc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế tạo nhiều thuận lợi cho người nộp thuế hơn so với sử dụng hóa đơn điện tử không mã.

Trong đó, hóa đơn xuất trên hệ thống được gửi đến cơ quan thuế cấp mã và lưu trữ hóa đơn tại Cơ quan thuế, đảm bảo hàng hóa đi trên đường khi có cơ quan chức năng kiểm tra sẽ dễ dàng tra cứu từ hệ thống của Cơ quan thuế.

Đồng thời, hạn chế bị xử phạt hành vi vi phạm quy định về chuyển dữ liệu hóa đơn theo Điều 30 Nghị định 125/2020/NĐ-CP (chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử cho cơ quan thuế quá hạn…).

2. Doanh nghiệp thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử

Khoản 2 Thông báo 16172/TB-CTTPHCM yêu cầu:

– Kể từ khi nhận được Thông báo 16172/TB-CTTPHCM, doanh nghiệp liên hệ với các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đã được Tổng cục Thuế phê duyệt (chi tiết tham khảo trên website: https://www.hcmtax.gov.vn) để được hướng dẫn đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

– Ngay sau khi doanh nghiệp gửi tờ khai đăng ký, cơ quan thuế sẽ có phản hồi bằng Thông báo Mẫu số 01/TB-TNĐT về việc tiếp nhận hoặc không tiếp nhận. Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận tờ khai đăng ký, cơ quan thuế sẽ phản hồi theo mẫu Thông báo 01/TB-ĐKTĐ về việc chấp nhận hay không chấp nhận.

– Thời gian đăng ký từ ngày: 01/12/2021 đến ngày 31/12/2021.

3. Xử lý hóa đơn theo quy định trước đây còn tồn

Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế:

– Được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định Nghị định 123/2020/NĐ-CP,Thông tư 78/2021/TT-BTC;

– Phải ngừng sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế, hóa đơn đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây;

– Thực hiện tiêu hủy hóa đơn theo quy định, gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu TB03/AC và báo cáo quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu BC26/AC đến cơ quan thuế theo hình thức điện tử.

(Trình tự, thủ tục tiêu hủy thực hiện theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP).

Ngoài các nội dung nêu trên, việc chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)