Những lưu ý quan trọng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán

Những quy định mới nào các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán cần nắm để đảm bảo an toàn về mặt pháp lý trong thời gian tới ?

Những lưu ý quan trọng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán
Những lưu ý quan trọng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán

Ngày 22/9/2022, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9670/BTC-QLKT về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán.

Theo đó, Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán thực hiện các nội dung sau đây:

1. Thực hiện yêu cầu tại Công văn 3823

Nghiêm túc thực hiện các nội dung yêu cầu tại Công văn 3823/BTC-QLKT ngày 27/4/2022 của Bộ Tài chính về việc thực hiện đúng các quy định pháp luật về kinh doanh dịch vụ kế toán.

2. Nâng cao sự thận trọng và thái độ hoài nghi nghề nghiệp trước khi xem xét chấp nhận khách hàng

Nâng cao sự thận trọng và thái độ hoài nghi nghề nghiệp trước khi xem xét chấp nhận khách hàng và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kế toán theo các thủ tục và quy trình của đơn vị.

3. Tăng cường công tác đào tạo trong nội bộ các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán

Tăng cường công tác đào tạo trong nội bộ các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán, đảm bảo các kế toán viên hành nghề có đủ năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp khi thực hiện cung cấp dịch vụ kế toán.

4. Thực hiện các quy trình đánh giá rủi ro

Thực hiện đầy đủ các quy trình đánh giá rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định của hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp khi cung cấp dịch vụ kế toán cho khách hàng, đảm bảo chất lượng dịch vụ kế toán.

5. Nâng cao sự thận trọng và thái độ hoài nghi nghề nghiệp khi thu thập và đánh giá độ tin cậy về các hồ sơ tài liệu

Nâng cao sự thận trọng và thái độ hoài nghi nghề nghiệp khi thu thập và đánh giá độ tin cậy về các hồ sơ tài liệu của khách hàng, đánh giá khả năng hoạt động liên tục của khách hàng, tính đầy đủ và chính xác về giao dịch và số dư với các bên liên quan của khách hàng, rà soát đầy đủ các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ báo cáo tài chính, nhận biết các giao dịch lòng vòng để “làm đẹp” các chỉ số tài chính và báo cáo tài chính.

6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ tài liệu; Tổ chức công tác văn thư; Quản lý chữ ký, con dấu, tránh các rủi ro trong hồ sơ tài liệu của doanh nghiệp.

7. Nghiên cứu quy định mới tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP

Ngày 16/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 65/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Do đó, đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán và các kế toán viên hành nghề khẩn trương nghiên cứu các nội dung liên quan quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP để tuân thủ trong quá trình cung cấp dịch vụ kế toán cho khách hàng đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán và người hành nghề dịch vụ kế toán nghiêm túc thực hiện các yêu cầu tại Công văn 9670/BTC-QLKT.

Điều 7. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu – Nghị định 153/2020/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 65/2022/NĐ-CP).

1. Doanh nghiệp phát hành được mua lại trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu. Riêng đối với mua lại trước hạn trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế, khi thực hiện phải tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trái phiếu bị hủy bỏ sau khi được mua lại.

2. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu là cấp có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận phương án mua lại trái phiếu trước hạn hoặc hoán đổi trái phiếu, ngoại trừ trường hợp bắt buộc mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều này.

3. Các trường hợp mua lại trái phiếu trước hạn bao gồm:

a) Mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp phát hành và người sở hữu trái phiếu.

b) Bắt buộc mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư khi:

– Doanh nghiệp phát hành vi phạm pháp luật về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

– Doanh nghiệp phát hành vi phạm phương án phát hành trái phiếu mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc biện pháp khắc phục không được số người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu cùng loại đang lưu hành trở lên chấp thuận.

– Các trường hợp khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành trái phiếu quy định tại Điều 13 Nghị định này (nếu có).

4. Quy định tại điểm b khoản 3 Điều này không áp dụng đối với trường hợp trái phiếu bị thu hồi theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Thư VIện Pháp Luật.

Rate this post