Những lưu ý khi thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử 2024

Doanh nghiệp có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế thì phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử. Mời bạn đọc tham khảo quy định trong bài viết dưới đây.

Xem thêm: 

Đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử đối với doanh nghiệp kể từ 2024

Theo quy định tại khoản 1, 2, 3 – Điều 15 – Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì Doanh nghiệp không thuộc đối tượng ngừng sử dụng hóa đơn theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (bao gồm cả đăng ký hóa đơn điện tử bán tài sản công, hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia) thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ thì có thể đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được Tổng cục Thuế ủy thác cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ.

Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức kết nối chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

 1. Nội dung thông tin đăng ký theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
 2. Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo điện tử về việc tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

==> Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế gửi thông báo điện tử trực tiếp về việc tiếp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp qua địa chỉ thư điện tử đã đăng ký với cơ quan thuế đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Thời hạn giải quyết:

 • Trong thời gian 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo điện tử qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc gửi thông báo điện tử trực tiếp đến doanh nghiệp về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Đối với trường hợp doanh nghiệp đăng ký chuyển dữ liệu hóa đơn điện tử theo hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế theo quy định tại điểm b1 khoản 3 Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP được cơ quan thuế ra thông báo chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử nhưng chưa phối hợp với Tổng cục Thuế về cấu hình hạ tầng kỹ thuật, kiểm thử kết nối, truyền nhận dữ liệu thì chậm nhất trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế gửi thông báo, doanh nghiệp cần chuẩn bị đủ điều kiện về hạ tầng kỹ thuật và thông báo cho Tổng cục Thuế để phối hợp kết nối. Thời gian thực hiện trong 10 ngày làm việc kể từ ngày Tổng cục Thuế nhận được đề nghị của doanh nghiệp. Trường hợp kết quả kiểm thử kết nối, truyền nhận dữ liệu thành công thì doanh nghiệp thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn điện tử theo hình thức gửi trực tiếp đến cơ quan thuế theo quy định tại Điều 22 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.
 • Trường hợp sau 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế gửi thông báo, doanh nghiệp không thông báo cho Tổng cục Thuế để phối hợp kết nối hoặc kết quả kiểm thử kết nối, truyền nhận dữ liệu không thành công, doanh nghiệp thay đổi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và thực hiện chuyển dữ liệu qua Tổ chức kết nối, nhận, truyền lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

==> Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, doanh nghiệp phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây, tiêu hủy hóa đơn giấy đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng (nếu có).

Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Công ty có thay đổi thông tin đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế thì phải thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong các trường hợp sau:

Thay đổi hình thức của hóa đơn:

 • Hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế;
 • Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Thay đổi từ đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế không phải trả tiền dịch vụ sang sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử (có trả phí).

Thay đổi hình thức gửi dữ liệu hóa đơn điện tử (áp dụng đối với trường hợp sử dụng hóa đơn không có mã của cơ quan thuế):

 • Chuyển trực tiếp đến cơ quan thuế; hoặc
 • Thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Thay đổi phương thức chuyển hóa đơn điện tử:

 • Chuyển đầy đủ nội dung từng hóa đơn; hoặc
 • Chuyển theo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử.

Thay đổi loại hóa đơn sử dụng, bao gồm: hóa đơn GTGT; hóa đơn bán hàng; hóa đơn bán tài sản công; hóa đơn bán hàng dữ trữ quốc gia; các loại hóa đơn khác hoặc các chứng từ được in, phát hành, sử dụng và quản lý như hóa đơn.

Thay đổi chứng thư số sử dụng.

Thay đổi về việc ủy nhiệm lập hóa đơn.

Thay đổi tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

Lưu ý: Trường hợp thay đổi ký hiệu mẫu số, ký hiệu hóa đơn thì không phải thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Trừ trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử, công ty cổ phần thực hiện thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

– Hồ sơ cần chuẩn bị: Tờ khai thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử (theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP).

– Hình thức nộp hồ sơ: Qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.

– Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Dịch vụ cung cấp hóa đơn điện tử của Việt Luật

Dịch vụ hóa đơn điện tử của Việt Luật
Dịch vụ hóa đơn điện tử của Việt Luật
5/5 - (2 bình chọn)