Những điều cần biết về phụ lục hợp đồng lao động

Phụ lục hợp đồng thường được sử dụng trong trường hợp các bên cần sửa đổi, bổ sung hoặc quy định chi tiết về hợp đồng lao động và sau đây là các quy định cần lưu ý về phụ lục hợp đồng.

Những điều cần biết về phụ lục hợp đồng lao động
Những điều cần biết về phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng là gì ?

Theo Điều 22 Bộ luật lao động 2019 thì phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Đặc điểm của phụ lục hợp đồng lao động

Theo khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động 2019 thì phụ lục hợp đồng lao động có các đặc điểm sau:

– Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

– Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

– Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

3. Phân loại phụ lục hợp đồng lao động

Từ quy định tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật lao động 2019 thì phụ lục hợp đồng lao động có 2 loại như sau:

– Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động: loại Phụ lục này có thể lập cùng lúc với HĐLĐ hoặc trong thời gian thực hiện HĐLĐ, nhằm quy định chi tiết về công việc thực hiện, tiêu chuẩn, hàng hóa, số liệu, thời hạn, v.v.

– Phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động: loại Phụ lục này thường được lập trong thời gian thực hiện HĐLĐ, nhằm điều chỉnh một số nội dung như: điều chỉnh thời hạn hợp đồng; điều chỉnh tiền lương, phụ cấp hoặc chế độ phúc lợi khác; thay đổi vị trí, chức danh công việc; v.v.

4. Quy định về báo trước khi ký phụ lục hợp đồng lao động

Theo khoản 1 Điều 33 Bộ luật lao động 2019 quy định với phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng lao động thì bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng thì phải báo trước ít nhất 03 ngày làm việc về nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho bên kia

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)