Lịch nộp tờ khai thuế trong 06 tháng đầu năm 2022

Nhằm giúp doanh nghiệp nắm bắt được thời hạn thực hiện các công việc về thuế trong doanh nghiệp thì lịch nộp tờ khai thuế 06 tháng đầu năm 2022 của doanh nghiệp theo bảng sau:

Lịch nộp tờ khai thuế 06 tháng đầu năm 2022
Lịch nộp tờ khai thuế 06 tháng đầu năm 2022

 

Tháng

Thời hạn chậm nhất

Tờ khai – Báo cáo theo tháng

Tờ khai – Báo cáo theo Quý, Năm

Căn cứ

01

20/01

– Tờ khai thuế GTGT tháng 12/2021

– Tờ khai thuế TNCN tháng 12/2021

Điểm a Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2021**

Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

30/01

(Vì đây là ngày nghỉ nên thời hạn sẽ đến ngày 31/01/2022)*

Lệ phí môn bài 2022

Khoản 3 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

 Khoản 9 Điều 18 Nghị định 126/2020/NĐ-CP

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2021

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

– Nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý IV/2021

Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

31/01

– Tờ khai thuế GTGT quý IV/2021

– Tờ khai thuế TNCN quý IV/2021

Điểm b Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019.

02

20/02 (Vì đây là ngày nghỉ nên thời hạn sẽ đến ngày 21/02/2022)*

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2022**

Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

– Tờ khai thuế GTGT tháng 01/2022

– Tờ khai thuế TNCN tháng 01/2022

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

3

20/3 (Vì đây là ngày nghỉ nên thời hạn sẽ đến ngày 21/03/2022)*

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2022**

Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

– Tờ khai thuế GTGT tháng 02/2022

– Tờ khai thuế TNCN tháng 02/2022

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

31/3

– Quyết toán thuế TNDN năm 2021

– Quyết toán thuế TNCN năm 2021

– Báo cáo tài chính năm 2021

Điểm a Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

4

20/4

– Tờ khai thuế GTGT tháng 3/2022

– Tờ khai thuế TNCN tháng 3/2022

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2022**

Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

30/4 (Vì đây là ngày nghỉ nên thời hạn sẽ đến ngày 02/05/2022)*

– Tờ khai thuế GTGT quý I/2022

– Tờ khai thuế TNCN quý I/2022

– Tạm nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý I/2022

Điểm b Khoản 1 Điều 44, Khoản 1 Điều 55 Luật Quản lý thuế 2019

– Quyết toán thuế TNCN 2021 nếu cá nhân tự quyết toán

Điểm b khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

– Báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý I/2022

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

5

20/5

– Tờ khai thuế GTGT tháng 4/2022

– Tờ khai thuế TNCN tháng 4/2022

Điểm a Khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 4/2022**

Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

6

20/6

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 5/2022**

Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC

Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC

– Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2022

– Tờ khai thuế TNCN tháng 5/2022

Điểm a khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019

Lưu ý:

* Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC, Điều 27 Thông tư 39/2014/TT-BTC thì đối tượng thực hiện báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng là doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)