Doanh nghiệp cần lưu ý những gì về lệ phí môn bài năm 2023

Doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề nào về việc khai, nộp lệ phí môn bài và quy định về lệ phí môn bài năm 2023 có gì mới? 

Doanh nghiệp cần lưu ý những gì về lệ phí môn bài năm 2023
Doanh nghiệp cần lưu ý những gì về lệ phí môn bài năm 2023

1. Lệ phí môn bài là gì?

Hiện nay, pháp luật chưa có bất kỳ quy định cụ thể nào về khái niệm “lệ phí môn bài”.

Tuy nhiên, lệ phí môn bài (hay trước đây thường được gọi là thuế môn bài) là khoản thu nhà nước mà tổ chức, cá nhân kinh doanh phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ/vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với tổ chức hoặc dựa vào doanh thu của năm đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

2. Đối tượng phải nộp lệ phí môn bài năm 2023

Đối tượng nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp được miễn lệ phí môn bài nêu tại Mục 3 bên dưới.

3. Các trường hợp được miễn lệ phí môn bài năm 2023

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài năm 2023 trong các trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ-CP).

4. Mức thu lệ phí môn bài năm 2023 đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh

Mức thu lệ phí môn bài năm 2023 được xác định khác nhau giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh, cụ thể như sau:

– Mức thu lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp dựa vào vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư.

– Mức thu lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh dựa vào doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh.

5. Thủ tục khai và nộp lệ phí môn bài năm 2023

Việc khai lệ phí môn bài được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 10. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và các khoản thu khác theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công – Nghị định 126/2020/NĐ-CP

Người nộp thuế thực hiện quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại Điều 44 Luật Quản lý thuế. Đối với thời hạn nộp hồ sơ khai của các khoản thu về đất, lệ phí môn bài, lệ phí trước bạ, tiền cấp quyền và các khoản thu khác theo pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại khoản 5 Điều 44 Luật Quản lý thuế được thực hiện như sau:

1. Lệ phí môn bài

a) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)