Đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN năm 2023?

Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân năm 2023 có phải được Bộ tài chính đã đề xuất gia hạn thời hạn nộp?

Đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN năm 2023?
Đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN năm 2023?

Đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN năm 2023?

Tiếp theo Nghị định 34/2022/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022. Thì hiện nay, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023.

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng năm 2023 được đề xuất gia hạn đến thời gian nào?

Theo đó, về thời gian thực hiện Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 06 tháng đối với số thuế GTGT từ tháng 01 đến tháng 05/2023 và quý I/2023, gia hạn 05 tháng đối với số thuế GTGT của tháng 06/2023 và quý II/2023. Thời gian gia hạn tại điểm này được tính từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Cụ thể, thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 1 năm 2023 chậm nhất là ngày 21 tháng 8 năm 2023.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 2 năm 2023 chậm nhất là ngày 20 tháng 9 năm 2023.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 3 năm 2023 chậm nhất là ngày 20 tháng 10 năm 2023.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 4 năm 2023 chậm nhất là ngày 20 tháng 11 năm 2023.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 5 năm 2023chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2023

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 6 năm 2023 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2023.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 7 năm 2023 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2023.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế tháng 8 năm 2023 chậm nhất là ngày 20 tháng 12 năm 2023.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý I năm 2023 chậm nhất là ngày 30 tháng 10 năm 2023.

– Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý II năm 2023 chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2023

Thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 được đề xuất gia hạn đến thời gian nào?

Căn cứ nội dung khoản 2 Điều 4 Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023 thì:

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

2. Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp

a) Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 3 Nghị định này. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

b) Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 3 Nghị định này có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh, đơn vị trực thuộc thì các chi nhánh, đơn vị trực thuộc cũng thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp chi nhánh, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp, tổ chức nêu tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định này không có hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc ngành kinh tế, lĩnh vực được gia hạn thì chi nhánh, đơn vị trực thuộc không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023. Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thời hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn bao lâu?

Căn cứ nội dung khoản 2 Điều 4 Dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2023:

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

3. Đối với thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 3 Nghị định này. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2023.

Theo đề xuất này thì Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân được gia hạn nộp chậm nhất là ngày 30 tháng 12 năm 2023.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)