Để thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học trong năm 2022 cần những điều kiện gì ?

Khi các cá nhân, tổ chức khi muốn thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học thì cần phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Vậy những điều kiện đó là gì ?

1. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ

Để thành lập trung tâm ngoại ngữ, cá nhân và tổ chức cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 48 Nghị định 46/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi khoản 21 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP gồm có:

– Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

– Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm.

Những điều kiện này cần phải được chứng minh trong hồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học bằng các văn bản tài liệu.

2. Điều kiện của Giám đốc trung tâm ngoại ngữ

Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, Điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm.

Theo khoản 2 Điều 6 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về điều kiện của Giám đốc trung tâm như sau:

– Có nhân thân tốt;

– Có năng lực quản lý;

– Đảm bảo một trong 2 điều kiện:

+ Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương (đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ).

+ Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với giám đốc trung tâm tin học).

– Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Lưu ý: Giám đốc trung tâm được cấp có thẩm quyền thành lập trung tâm bổ nhiệm. Cấp có thẩm quyền cho phép thành lập trung tâm quyết định công nhận giám đốc (đối với trung tâm tư thục và trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài). Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 05 năm.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn của giáo viên trung tâm ngoại ngữ, tin học

Giáo viên của trung tâm ngoại ngữ, tin học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn thực hành, gồm giáo viên cơ hữu, giáo viên hợp đồng giáo viên là người Việt Nam, giáo viên là người bản ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể), người nước ngoài.

Theo khoản 2 Điều 18 Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học ban hành kèm theo Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn của giáo viên trung tâm ngoại ngữ, tin học (chỉ cần đạt một trong các tiêu chuẩn) như sau:

STT

Đối tượng

Tiêu chuẩn

1

Giáo viên Việt Nam (dạy tin học)

(1) Có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên;

(2) Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

2

Giáo viên Việt Nam (dạy ngoại ngữ)

(1) Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

(2) Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.

3

Giáo viên nước ngoài (dạy tin học)

Có bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy tin học phù hợp.

4

Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể)

Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

5

Giáo viên là người nước ngoài (dạy ngoại ngữ)

– Có bằng cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên;

– Có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp;

– Có bằng cao đẳng trở lên, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ từ bậc 5 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (2 bình chọn)