Công văn 1493/BHXH-CSYT về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSSID

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1493/BHXH-CSYT
V/v sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VSS-ID để KCB BHYT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2021

 

Kính gửi:

– Bo him xã hội các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Bo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bo hiểm xã hội Công an nhân dân
(sau đây gọi chung là Bo hiểm xã hội tnh)

Ngày 16/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã công bố ng dụng “VssID – Bo hiểm xã hội số” trên nền tng thiết bị di động. Phát biểu tại buổi L, Thủ tướng chỉ đạo BHXH Việt Nam phối hợp Bộ Y tế nghiên cứu trin khai đầy đ thẻ BHYT trên ứng dụng Vss-ID vừa bo đảm tiện ích, va phi bảo đảm an toàn, bo mật thông tin.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã từng bước hoàn thiện các chức năng của Vss-ID và chỉ đạo BHXH các tnh tổ chức triển khai đy mạnh việc ứng dụng BHXH số (Vss-ID) trên phạm vi cả nước. Qua việc thí điểm sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng Vss-ID tại 10 địa phương bị nh hưng lũ lụt trong thời gian vừa qua đã mang lại sự tiện lợi cho người tham gia BHYT và cơ sở KCB. Bên cạnh đó, tính bo mật, an toàn khi sử dụng vẫn được đảm bảo, hạn chế được tình trạng lạm dụng, trục lợi qu BHYT.

Trên cơ sở ý kiến của B Y tế tại Công văn số 4316/BYT-BH ngày 27/5/2021 về việc sử dụng hình nh th bo hiểm y tế (BHYT) trên ứng dụng Vss-ID để đi khám bệnh, cha bệnh (KCB) BHYTBHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tnh báo cáo Ủy ban nhân dân tnh, phối hợp Sở Y tế để chỉ đạo cơ sở KCB triển khai thực hiện, có văn bn gi cơ sở KCB BHYT thống nhất một số nội dung sau:

– Từ 01/6/2021, người bệnh BHYT đến khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng Vss-ID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy;

– Cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng đầu đọc đ quét mã QR-Codhoặc ghi trực tiếp số th BHYT trên ứng dụng Vss-ID (trường hợp cơ s không có đu đọc).

– Cơ sở KCB có các giải pháp chống lạm dụng trục lợi quỹ KCB BHYT; tiếp nhận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo cơ quan BHXH để phối hợp gii quyết.

Giám đốc BHXH các tnh chỉ đạo các phòng chuyên môn tiếp nhận, xử lý kịp thời các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc sử dụng Vss-ID để đảm bo quyền lợi của người bệnh BHYT theo ý kiến chỉ đạo của BHXH Việt Nam tại Công văn số 3137/BHXH-CNTT.

Quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc BHXH các tỉnh kịp thời báo cáo BHXH Việt Nam để được hướng dẫn gii quyết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
– PTTg CP Vũ Đức Đam (để b/c);
– Ban Tuyên giáo TW (để b/c);
– UBCVĐXH của Quốc hội;
– VPCP, BYT, BTC, Bộ TTTT;
– HĐQL BHXH Việt Nam
– UBND các tỉnh/TP trực thuộc TW;
– Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
– Các Phó Tổng Giám đốc
– Các đơn vị: GĐĐT, TST, TTKT, KTNB, TCKT, TT, PC, CNTT;
– Lưu: VT, CSYT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

Phạm Lương Sơn

5/5 - (1 bình chọn)