Có phải đóng BHXH, thuế TNCN đối với phụ cấp tiền điện thoại ?

Nhiều người lao động và người sử dụng lao động thường thắc mắc khoản tiền phụ cấp điện thoại có phải tính đóng BHXH hoặc tính vào thuế TNCN hay không ?

Có phải đóng BHXH, thuế TNCN đối với phụ cấp tiền điện thoại ?
Có phải đóng BHXH, thuế TNCN đối với phụ cấp tiền điện thoại ?

1. Phụ cấp tiền điện thoại có phải đóng thuế TNCN?

Theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì thu nhập từ tiền lương, tiền công gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp (trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111/2013).

đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức.

đ.4) Phần khoán chi văn phòng phẩm, công tác phí, điện thoại, trang phục,… cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước….

=>>Như vậy, căn cứ các quy định trên, trường hợp công ty trả phụ cấp tiền điện thoại ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty thì:

– Khoản phụ cấp tiền điện thoại: khoản khoán chi tiền điện thoại cho cá nhân được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN thì được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNCN.

– Trường hợp Công ty chi tiền điện thoại cho người lao động cao hơn mức khoán chi quy định thì phần chi cao hơn mức khoán chi quy định phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

2. Phụ cấp tiền điện thoại có được trừ khí tính thuế TNDN?

Theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC và Thông tư 25/2018/TT-BTC của Bộ tài chính quy định:

Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

b) Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty

Như vây:

– Nếu công ty có chi tiền phụ cấp điện thoại cho người lao động để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nếu có hóa đơn, chứng từ hợp pháp ghi tên, địa chỉ, mã số thuế Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

– Trường hợp Công ty khoán chi tiền điện thoại cho người lao động => Phải được quy định cụ thể ĐIỀU KIỆN HƯỞNG và MỨC HƯỞNG tại hợp đồng lao động hoặc quy chế tài chính của công ty thì các khoản chi này được xác định là chi phí tiền lương được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

3. Phụ cấp xăng xe, điện thoại có phải đóng BHXH bắt buộc?

Theo Khoản 3 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH và Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH thì các khoản thu nhập sau đây sẽ không tính vào tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc gồm:

– Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động 2012; tiền thưởng sáng kiến;

– Tiền ăn giữa ca;

– Khoản hỗ trợ xăng xe; điện thoại; đi lại; tiền nhà ở; tiền giữ trẻ; nuôi con nhỏ;

– Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết; người lao động có người thân kết hôn; khi sinh nhật của người lao động;

– Trợ cấp người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động; người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp;

– Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

Như vậy, phụ cấp điện thoại không thuộc thu nhập tính đóng BHXH bắt buộc.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)