Các loại báo cáo đầu tư cần nộp theo quy định hiện hành

Sau khi đã hoàn tất thủ tục đăng ký thực hiện dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, Nhà đầu tư cần theo dõi và nộp các loại báo cáo sau cho cơ quan đăng ký đầu tư, mời bạn đọc tham khảo chi tiết trong bài viết dưới đây:

Doanh nghiệp vốn FDI cần nộp báo cáo gì?
Doanh nghiệp vốn FDI cần nộp báo cáo gì?

CƠ SỞ PHÁP LÝ

  • Luật đầu tư 2020;
  • Nghị định số 31/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư năm 2020;
  • Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;
  • Thông tư số 02/2022/TT-BKHĐT ngày 14/02/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
  • Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý hệ thống vận hành thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

CÁC LOẠI BÁO CÁO ĐẦU TƯ MÀ TỔ CHỨC KINH TẾ, NHÀ ĐẦU TƯ CẦN NỘP

Dịch vụ pháp lý của Việt Luật
Dịch vụ pháp lý của Việt Luật

Báo cáo trực tuyến

Nội dung

Theo quy định tại điểm a khoản 2, Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020 quy định về Chế độ báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam như sau:

Hằng quý, hằng năm, nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung sau: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường, các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.”

Theo Điều 104 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định hình thức báo cáo như sau:

a) Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư gửi các báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư

Thời gian nộp

Định kỳ hằng quý, hằng năm

Cách thức thực hiện

Về quy trình cấp tài khoản để thực hiện chế độ báo cáo trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư như sau: tải mẫu đăng ký tài khoản tại trang web: https://fdi.gov.vn/pages/huongdan.aspx.

Sau khi điền đầy đủ các thông tin vào mẫu, nhà đầu tư nộp tại Tổ một cửa – Sở Kế hoạch và Đầu tư để được cấp mã tài khoản báo cáo.

Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư

Nội dung

Theo quy định tại khoản 8 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư yêu cầu:

Nhà đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn khác lập và gửi cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan đầu mối thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư của địa phương nơi thực hiện dự án đầu tư các loại báo cáo sau:

a) Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ: 6 tháng và cả năm;

b) Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án;

c) Báo cáo đánh giá kết thúc (nếu có)”

Thời gian nộp

Theo quy định tại khoản 11 Điều 100 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định về thời hạn báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư:

“a) Chủ chương trình, chủ đầu tư và nhà đầu tư:

– Gửi báo cáo 6 tháng trước ngày 10 tháng 7 của năm báo cáo;

– Gửi báo cáo hàng năm trước ngày 10 tháng 02 năm sau;

– Gửi báo cáo trước khi trình điều chỉnh chương trình dự án.”

Do đó, Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư.

MẪU BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐẦU TƯ

Kể từ 01/9/2023, mẫu báo cáo giám sát sẽ theo quy định tại Thông tư số 05/2023/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý hệ thống vận hành thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước.

Mẫu báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn khác, bao gồm:

a) Mẫu số 13: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn thực hiện đầu tư (6 tháng, cả năm);

b) Mẫu số 14: Báo cáo đánh giá đột xuất;

c) Mẫu số 15: Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi điều chỉnh dự án đầu tư;

d) Mẫu số 16: Báo cáo đánh giá kết thúc;

đ) Mẫu số 17: Báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ trong giai đoạn khai thác, vận hành (6 tháng, cả năm);

e) Mẫu số 18: Báo cáo đánh giá tác động.

Do đó, Nhà đầu tư, tổ chức kinh tế sẽ nộp mẫu số 13 và 16, mẫu số 15 (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án đầu tư.

Tải mẫu tại Mẫu báo cáo giám sát mới nhất

VI PHẠM CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐẦU TƯ

Mức phạt hành chính liên quan đến việc báo cáo đầu tư

Căn cứ Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư, quy định vi phạm về chế độ thông tin, báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam sẽ được xử lý theo Điều 15 của Nghị định số 122/2021/NĐ-CP như sau:

“1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đúng thời hạn hoặc không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Không thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư hoặc báo cáo không đúng thời hạn theo quy định;

b) Báo cáo không trung thực, không chính xác về hoạt động đầu tư;

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc bổ sung các nội dung còn thiếu trong trường hợp báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư không đầy đủ nội dung đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc thực hiện chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư định kỳ theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Buộc thực hiện chế độ báo cáo hoạt động đầu tư trong trường hợp không thực hiện chế độ báo cáo đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này…”

Tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của các dự án, Cơ quan đăng ký đầu tư đã quy định về điều kiện ràng buộc đối với dự án là nhà đầu tư, tổ chức kinh tế phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. Trong quá trình kiểm tra, giám sát hoặc thẩm định hồ sơ đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư; nếu nhà đầu tư, tổ chức kinh tế không thực hiện chế độ báo cáo sẽ chuyển Thanh tra Sở xử phạt hành chính theo quy định.

CÁC LOẠI BÁO CÁO KHÁC

Tổ chức kinh tế, Nhà đầu tư nếu có chức năng mua bán hàng hóa cần nộp thêm Báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng.

Thời gian nộp trước 31/01 hằng năm, doanh nghiệp FDI có trách nhiệm báo cáo tình hình hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

Tải mẫu tại Mẫu báo cáo hoạt động mua bán hàng hóa

Dịch vụ của Việt Luật
Dịch vụ của Việt Luật

 

Mọi thắc mắc quý khách liên hệ lại để được hỗ trợ

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: [email protected]

4.2/5 - (5 bình chọn)