Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi áp dụng kể từ ngày 08/08/2022

Kể từ ngày 08/08/2022 Nghị định 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi áp dụng kể từ ngày 08/08/2022
Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi áp dụng kể từ ngày 08/08/2022

1. Danh sách Nghị định biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu

STT

Tên văn bản quy phạm pháp luật

Ngày có hiệu lực

1

Nghị định 122/2016/NĐ-CP biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

01/09/2016

2

Nghị định 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP

01/01/2018

3

Nghị định 57/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP, Nghị định 125/2017/NĐ-CP

10/07/2020

4

Nghị định 101/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 122/2016/NĐ-CP, Nghị định 57/2020/NĐ-CP.

30/12/2021

5

Nghị định 51/2022/NĐ-CP sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng xăng thuộc nhóm 27.10 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Nghị định 57/2020/NĐ-CP.

08/08/2022

 

2. Nội dung cụ thể của biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu

Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan được quy định cụ thể tại các Phụ lục sau đây:

– Phụ lục I – Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

– Phụ lục II – Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế.

– Phụ lục III – Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp đối với mặt hàng xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe), đã qua sử dụng.

– Phụ lục IV – Danh mục hàng hóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan đối với các mặt hàng thuộc diện áp dụng hạn ngạch thuế quan.

Thư Viện Pháp Luật.

5/5 - (1 bình chọn)