46 văn bản pháp luật kế toán cần biết năm 2019

Khi bắt đầu thành lập doanh nghiệp cũng như trong quá trình vận hành hoạt động; đội ngũ kế toán nắm giữ vai trò quan trọng trong doanh nghiệp. Kế toán là bộ phận tham mưu và thực hiện chính xác các vấn đề tài chính của doanh nghiệp; việc kế toán cập nhật kịp thời và đầy đủ các quy định pháp luật để giúp doanh nghiệp thực hiện cho đúng là vô cùng quan trọng. Việt Luật xin giới thiệu đên quý doanh nghiệp 46 văn bản pháp luật kế toán cần biết năm 2019.

Xem thêm: 

46 VĂN BẢN PHÁP LUẬT KẾ TOÁN CẦN BIẾT NĂM 2019

A. Thuế giá trị gia tăng:

 1. Luật Thuế giá trị gia tăng 2008
 2. Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013
 3. Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016
 4. Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng
 5. Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định 209/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa do Bộ Tài chính ban hành
 7. Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;  Luật Quản lý thuế sửa đổi và sửa đổi các Thông tư về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

B. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

 1. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008
 2. Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013
 3. Luật sửa đổi các Luật về thuế 2014
 4. Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
 5. Thông tư 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC; Thông tư 119/2014/TT-BTC; Thông tư 151/2014/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

C. Thuế thu nhập cá nhân:

 1. Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007
 2. Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012
 3. Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân
 4. Quyết định 102/2008/QĐ-BTC về mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 5. Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật Thuế thu nhập cá nhân; Nghị định 65/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 6. Thông tư 20/2010/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hành chính về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành
 7. Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế 71/2014/QH13; Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế;  sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Các luật thuế mà kế toán cần lưu ý năm 2019

D. Lệ phí môn bài:

 1. Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài
 2. Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về lệ phí môn bài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

E. Thuế nhà thầu:

 1. Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 2. Thông tư 103/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

F. Hóa đơn:

 1. Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
 2. Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ
 3. Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP; 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
 4. Thông tư 119/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 156/2013/TT-BTC; 111/2013/TT-BTC; 219/2013/TT-BTC; 08/2013/TT-BTC; 85/2011/TT-BTC; 39/2014/TT-BTC; 78/2014/TT-BTC để cải cách, đơn giản thủ tục hành chính về thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
Các văn bản quy định về hóa đơn năm 2019

G. Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm ý tế – Bảo hiểm thất nghiệp:

 1. Luật Bảo hiểm xã hội 2014
 2. Luật bảo hiểm y tế 2008
 3. Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014
 4. Luật việc làm 2013
 5. Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
 6. Quyết định 595/QĐ-BHXH về quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
 7. Quyết định 888/QĐ-BHXH năm 2018 sửa đổi Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

H. Lao động – Tiền lương:

 1. Bộ Luật lao động 2012
 2. Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động
 3. Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động
 4. Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
 5. Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

I. Mức xử phạt và vi phạm hành chính:

Văn bản quy định về mức phạt hành chính năm 2019
 1. Luật xử lý vi phạm hành chính 2012
 2. Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
 3. Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội; đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 4. Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội; đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
 5. Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn
 6. Nghị định 129/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Cần hỗ trợ về dịch vụ Kế toán – thuế; Bảo hiểm xã hội; Pháp lý doanh nghiệp; Đầu tư nước ngoài… vui lòng liên hệ với Việt Luật

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

   • Địa chỉ: Số 02 Hoa Phượng, P. 02, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.
   • Điện thoại tư vấn: 08 3517 2345 (20 lines) – Tổng đài tư vấn: 1900 585847
   • Hotline:  0934 234 777 (Ms. Sương) – 0936 234 777 (Mr. Mẫn)
   • Địa chỉ mail: [email protected] – Facebook.com/Vietluatvn
5/5 - (1 bình chọn)