Thủ tục cấp Giấy phép phân phối rượu tại Bộ Công Thương

Hoạt động phân phối rượu tại Việt Nam được quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP và Nghị định số 17/2020/NĐ-CP. Theo đó, hoạt động phân phối rượu là việc mua rượu từ các thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu trong nước hoặc nhập khẩu rượu từ nước ngoài để bán cho các thương nhân bán buôn, bán lẻ rượu. Tổ chức, cá nhân hoạt động phân phối rượu phải có Giấy phép phân phối rượu do Bộ Công Thương cấp, vậy thủ tục, quy trình tiến hành ra sao? Mời bạn đọc tham khảo trong bài viết sau.

Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói và Thành lập công ty nước ngoài

Điều kiện để xin Giấy phép phân phối rượu

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU CÓ ĐỘ CỒN TỪ 5.5 ĐỘ TRỞ LÊN

Theo quy định tại Điều 11- Nghị định số 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 5 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/03/2020 thì điều kiện để thương nhân xin cấp giấy phép phân phối rượu bao gồm:

  1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.
  2. Có hệ thống phân phối rượu trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên (đã bao gồm địa bàn doanh nghiệp đặt trụ sở chính); tại mỗi địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải có ít nhất 01 thương nhân bán buôn rượu. Trường hợp doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hoặc địa điểm kinh doanh ngoài trụ sở chính để kinh doanh rượu thì không cần có xác nhận của thương nhân bán buôn rượu
  3. Có văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài.

THỜI HẠN CỦA GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU

Theo quy định tại điểm b – Khoản 2 – Điều 28 – Nghị định 105/2017/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 20 Điều 16 Nghị định 17/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22/03/2020 thì Thời hạn của Giấy phép phân phối rượu là 05 năm.

Giấy phép được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép; 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp giấy phép; 01 bản gửi Cục Quản lý thị trường; 01 bản gửi Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và 01 bản gửi mỗi Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đăng ký phân phối rượu; 01 bản gửi mỗi thương nhân sản xuất rượu hoặc doanh nghiệp kinh doanh rượu khác có tên trong giấy phép.

QUY TRÌNH CẤP GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU 

Dịch vụ của Việt Luật

Bước 1: Việt Luật tư vấn các quy định có liên quan

Bước 2: Hỗ trợ khách chuẩn bị hồ sơ

Tài liệu cần cung cấp

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2. Tài liệu về hệ thống phân phối rượu gồm một trong hai loại sau:

a) Hợp đồng nguyên tắc, thư xác nhận hoặc bản cam kết tham gia hệ thống phân phối rượu kèm bản sao Giấy phép bán buôn rượu của thương nhân dự kiến tham gia hệ thống phân phối rượu;

b) Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp để kinh doanh rượu.

3. Tài liệu liên quan đến nhà cung cấp rượu

  • Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng nguyên tắc của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu khác hoặc nhà cung cấp rượu ở nước ngoài, trong đó ghi rõ các loại rượu dự kiến kinh doanh phù hợp với hoạt động của các nhà cung cấp rượu.
  • Trường hợp nhà cung cấp rượu là thương nhân trong nước cần có bản sao Giấy phép sản xuất rượu hoặc Giấy phép phân phối rượu.

Bước 3: Nộp hồ sơ cho Bộ Công Thương

Hình thức nộp hồ sơ: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc trực tuyến (nếu đủ điều kiện áp dụng)

Thời gian xử lý: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Bước 4: Nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng

Giấy phép phân phối rượu
Giấy phép phân phối rượu

QUYỀN CỦA THƯƠNG NHÂN CÓ GIẤY PHÉP PHÂN PHỐI RƯỢU

a) Nhập khẩu rượu, mua rượu từ thương nhân sản xuất rượu trong nước và thương nhân phân phối rượu khác theo nội dung ghi trong giấy phép;

b) Bán rượu cho các thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu, thương nhân bán lẻ rượu, thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép;

c) Bán rượu cho thương nhân mua rượu để xuất khẩu;

d) Trực tiếp bán lẻ rượu tại các địa điểm kinh doanh của thương nhân trên phạm vi địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp phép.

đ) Mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp;

e) Niêm yết bản sao hợp lệ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp tại các địa điểm bán rượu của thương nhân và chỉ được mua, bán rượu theo nội dung ghi trong giấy phép đã được cấp, trừ trường hợp đối với thương nhân bán rượu tiêu dùng tại chỗ

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỐI VỚI THƯƠNG NHÂN PHÂN PHỐI RƯỢU

Đối với rượu có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, trước ngày 20 tháng 01 hằng năm thương nhân phân phối rượu có trách nhiệm gửi báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh rượu năm trước của đơn vị mình về cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo Mẫu số 09 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP.

MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÂN PHỐI RƯỢU

Mẫu số 01

TÊN THƯƠNG NHÂN

 

 

Số:……./……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
….., ngày……. tháng……… năm…………

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

…………….(1)……………..

Kính gửi:………………….(2)…………….

Tên thương nhân:……………………………………………………………          ……………………….

Địa chỉ trụ sở chính:………………….. Điện thoại:…………………. Fax:……………..      …..

Địa điểm sản xuất/kinh doanh:…          ………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………. Fax:……..          ………………………………………………….

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương)/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số………. do………………….. cấp ngày…….. tháng……. năm…………

Đề nghị……(2)….. xem xét cấp Giấy phép…        …..(1)………., cụ thể là:

(Tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh rượu, thương nhân thực hiện theo một trong các đề nghị dưới đây):

Được phép sản xuất rượu như sau:

Sản xuất các loại rượu:………………………(3)…………………..          ……………………………….

Quy mô sản xuất sản phẩm rượu:………..(4)………………………..          …………………………

Được phép tổ chức phân phối rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, nhà cung cấp rượu nước ngoài sau:           …………………..(5)…………………..

Được phép tổ chức hệ thống phân phối rượu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau:    

Được phép bán lẻ rượu, tại các địa điểm sau:…          …………………………………………….

Được phép tổ chức bán buôn rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:

……………………………..(5)……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….         

Được phép tổ chức hệ thống bán buôn rượu tại tỉnh, thành phố:……………………         .

………………          ………………………………………………………………………………………………

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm:……………..          ………………………………………

Được phép tổ chức bán lẻ rượu như sau:

Được phép mua các loại rượu của thương nhân sản xuất rượu, thương nhân phân phối rượu, thương nhân bán buôn rượu sau:

……………………………..(5)……………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………         

Được phép bán lẻ rượu tại các địa điểm:…………………………………………………….

…………………(6)……………. xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh rượu, Nghị định số…./2020/NĐ-CP ngày…tháng…. năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương và những quy định của pháp luật có liên quan. Nếu sai, xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

 

 

Chú thích:

(1): Loại giấy phép: Sản xuất rượu công nghiệp/sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh/phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu

(2): Cơ quan cấp phép: Bộ Công Thương/Sở Công Thương/Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: Rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây…

(4): Ghi công suất thiết kế; đối với sản xuất rượu thủ công thì ghi sản lượng dự kiến sản xuất (lít/năm).

(5): Ghi rõ tên, địa chỉ.

(6): Tên thương nhân xin cấp giấy phép.

 

 Mẫu số 09

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……… ngày…. tháng….. năm……..

BÁO CÁO

Tình hình phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu năm.……..

 

Kính gửi:…………………….

Tên thương nhân:…………………………          …………………………………………………………..

Địa chỉ trụ sở chính:……………………………          …………………………………………………….

Điện thoại:………………………………………………….. Fax:…………          …………………………

Giấy phép phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu số:…………….. do…………. cấp ngày….. tháng…. năm…..

Giấy phép phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu sửa đổi, bổ sung hoặc cấp lại (nếu có) số:…….. do……….. cấp ngày…… tháng…. năm………

(Tùy vào loại hình phân phối rượu/bán buôn rượu/bán lẻ rượu, thương nhân chọn các bảng tương ứng dưới đây để điền thông tin)

  1. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI RƯỢU/BÁN BUÔN RƯỢU
  2. Tình hình mua vào
STT Tên nhà cung cấp Địa chỉ trụ sở chính của nhà cung cấp Tên rượu Xuất xứ Nồng   độ cồn Số   lượng mua (lít) Tổng giá    trị mua (nghìn đồng)
1
2
….
TỔNG CỘNG
  1. Tình hình bán ra
STT Tên khách hàng Địa chỉ trụ sở chính của khách hàng Tên rượu Xuất xứ Nồng   độ cồn Số   lượng bán (lít) Tổng giá    trị bán (nghìn đồng)
1
2
TỔNG CỘNG

 

  1. ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ RƯỢU

 

STT Tên nhà cung cấp Địa chỉ trụ sở chính nhà cung cấp Tên rượu Nồng độ cồn Mua trong năm Bán trong năm
Số lượng (lít) Tổng trị giá (nghìn đồng) Số lượng (lít) Tổng trị giá

(nghìn đồng)

1
2
TỔNG CỘNG

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

 

Hãy gọi cho chúng tôi theo số: 
Tổng đài: 028.7777.5678 (30 lines)
Điện thoại di động (Zalo/Viber): 0934234777 – 0938234777 – 0936234777
Email: [email protected]

5/5 - (2 bình chọn)