Thủ tục tạm ngưng doanh nghiệp

VIỆT LUẬT HƯỚNG DẪN THỦ TỤC TẠM NGƯNG DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT HIỆN NAY

1/ Quy định pháp luật về việc tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp như sau:

 • Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế chậm nhất mười lăm ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh.
 • Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ, tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp chủ nợ, khách hàng và người lao động có thoả thuận khác.

2/ Thời gian được tạm ngừng tối đa theo quy định:

 • Được tạm ngừng tối đa 2 năm.
 • Mỗi lần tạm ngừng tối đa là 1 năm, và được gia hạn tạm ngừng 1 lần.

3/ Hồ sơ thông báo tạm ngừng hoạt động bao gồm:

 • Hồ sơ gửi phòng đăng ký kinh doanh:
  • Thông báo tạm ngừng hoạt động theo mẫu.
  • Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động.
  • Quyết định tạm ngừng hoạt động.
  • Giấy phép kinh doanh bản sao có chứng thực.
  • Gửi kèm theo hồ sơ phải có xác nhận về tình trạng thuế của doanh nghiệp do cơ quan thuế xác nhận.
 • Hồ sơ gửi bên cơ quan thuế:
  • Công xin tạm ngừng hoạt động.
  • Thông báo tạm ngừng hoạt động theo mẫu.
  • Biên bản họp về việc tạm ngừng hoạt động.
  • Quyết định tạm ngừng hoạt động.
  • Giấy phép kinh doanh (photo)

4/ Thời gian thực hiện: 3 ngày làm việc.

5/ Phí dịch vụ: 1.000.000đ

Xem thêm >>  Thanh lap cong ty

Rate this page