Quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty Cổ phần năm 2023

Công ty cổ phần là loại hình Doanh nghiệp có 3 cổ đông trở lên, có tư cách pháp nhân, có con dấu, được quyền phát hành cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoáng khác. Bài viết dưới đây là quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong công ty Cổ phần, Việt Luật mời quý khách hàng tham khảo.

Quyền và nghĩa vụ của cổ đông được quy định tại Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ 01/01/2021.

Quyền của cổ đông phổ thông

quyền của cổ đông

 

Theo quy định tại Điều 155 – Luật Doanh nghiệp 2020 thì cổ đông phổ thông có quyền sau đây:

 1. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
 2. Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty; pháp luật khác;
 3. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 4. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;
 5. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp:
  • Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chuyển nhượng cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu không được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông;
  • Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần.
 6. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết;
 7. Yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
 8. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 9. Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

Ngoài ra, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ còn có quyền:

 • Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;
 • Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi:
  • Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
  • Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
 • Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;
 • Quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Nghĩa vụ của cổ đông

Theo quy định tại Điều 119 – Luật Doanh nghiệp 2020 thì nghĩa vụ của cổ đông bao gồm:

Hồ sơ nội bộ công ty cổ phần

 1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua;
 2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần;
 3. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra;
 4. Tuân thủ Điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ của công ty;
 5. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
 6. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật;
 7. Nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác;
 8. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quý khách có thể tham khảo những điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020 tại Điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020

 

5/5 - (1 bình chọn)