Hủy hóa đơn khi giải thể, phá sản công ty

Trường hợp tiêu hủy hóa đơn khi giải thể, phá sản công ty

– Đối với công ty sử dụng hóa đơn giấy đặt in đã mua của cơ quan thuế, trong trường hợp công ty giải thể hoặc phá sản mà không tiếp tục sử dụng thì phải tiêu hủy số hóa đơn không sử dụng hết. Thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế.

– Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), công ty phải tiêu hủy hóa đơn, thời hạn tiêu hủy hóa đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hóa đơn đã mất.

Thủ tục tiêu hủy hóa đơn khi giải thể, phá sản công ty

Công ty tiêu hủy hóa đơn theo trình tự sau:

– Lập Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy;

– Thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn. Hội đồng hủy hóa đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của doanh nghiệp;

– Các thành viên Hội đồng tiêu hủy hóa đơn phải ký vào biên bản hủy hóa đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn gồm:

– Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn;

– Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy ghi chi tiết: tên hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số lượng hóa đơn hủy (từ số… đến số… hoặc kê chi tiết từng số hóa đơn nếu số hóa đơn cần hủy không liên tục);

– Biên bản tiêu hủy hóa đơn;

– Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hóa đơn hủy từ số… đến số, lý do hủy, ngày giờ hủy, phương pháp tiêu hủy theo Mẫu số 02/HUY-HĐG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Hồ sơ tiêu hủy hóa đơn này sẽ được lưu tại công ty. Riêng đối với Thông báo kết quả tiêu hủy hóa đơn thì công ty cần lập thành 02 bản, trong đó 01 bản lưu tại công ty và gửi 01 bản đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất không quá năm (05) ngày kể từ ngày thực hiện tiêu hủy hóa đơn.

Lưu ý: Không tiến hành thủ tục tiêu hủy hóa đơn nêu trên đối với:

– Các loại hóa đơn đã lập của các đơn vị kế toán (vì các loại này sẽ được tiêu hủy theo quy định của pháp luật về kế toán).

– Các loại hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng của các vụ án (trường hợp này sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật).

 

5/5 - (1 bình chọn)