Đình chỉ và chấm dứt chương trình khuyến mãi

Công ty  không được quyền chấm dứt chương trình khuyến mại trước thời hạn đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận, trừ các trường hợp quy định sau:

1. Bất khả kháng;

2. Công ty thực hiện khuyến mại hết số lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại hoặc hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, phát hành hết số lượng bằng chứng xác định trúng thưởng đã công bố hoặc đã được cơ quan quản lý nhà nước xác nhận;

3. Bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt việc thực hiện toàn bộ hoặc một phần chương trình khuyến mại. Công ty TNHH bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại khi:

– Vi phạm các điều cấm trong hoạt động khuyến mại và nguyên tắc thực hiện khuyến mại;

– Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung trong thể lệ chương trình khuyến mại đã đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về thương mại có thẩm quyền.

Tương ứng với mỗi trường hợp chấm dứt chương trình khuyến mại thì mỗi công ty phải có những biện pháp và công việc xử lý tương ứng, cụ thể:

1. Đối với trường hợp sự cố bất khả kháng

Công ty TNHH phải thông báo công khai tới khách hàng và cơ quan quản lý nhà nước mà công ty TNHH đăng ký / thông báo chương trình khuyến mại.

2. Đối với trường hợp công ty thực hiện khuyến mại hết số lượng hàng hóa, dịch vụ khuyến mại

Công ty phải thông báo đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và phải đảm bảo đầy đủ quyền lợi khách hàng đã tham gia chương trình.

Công ty chỉ được chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại nếu đáp ứng các điều kiện trên.

3. Đối với trường hợp công ty bị cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu chấm dứt việc khuyến mại

Trong trường hợp này, công ty phải công bố công khai việc chấm dứt chương trình khuyến mại tại các địa điểm sau:

– Đối với hàng hóa: tại địa điểm bán và nơi bày bán; trên hàng hoá hoặc bao bì hoặc bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với hàng hóa khi hàng hóa được bán.

– Đối với dịch vụ: tại địa điểm cung ứng hoặc bất kỳ cách thức nào khác nhưng phải được đính kèm với dịch vụ khi dịch vụ được cung ứng.

Và công khai trên website của công ty (nếu công ty có website);

Mặc dù chấm dứt chương trình khuyến mại nhưng công ty  phải thực hiện đầy đủ các cam kết với khách hàng đã tham gia chương trình khuyến mại đó.

Công ty sẽ không phải thực hiện các biện pháp trên nếu công ty sử dụng hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng để khuyến mại hoặc có sử dụng rượu, bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi hoặc có sử dụng thuốc lá, rượu, thuốc chữa bệnh để khuyến mại (trừ trường hợp dùng thuốc chữa bệnh để khuyến mại cho thương nhân kinh doanh thuốc) dưới mọi hình thức.

Tham khảo mẫu: Thông báo chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại đã thông báo, Thông báo chấm dứt thực hiện chương trình khuyến mại đã đăng ký)

Nếu người thay mặt công ty thực hiện thủ tục không phải là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thì phải xuất trình Văn bản ủy quyền hợp lệ.

5/5 - (2 bình chọn)