Điều kiện, thủ tục kinh doanh dịch vụ khảo nghiệm phân bón

Khảo nghiệm phân bón là hoạt động theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu nhằm xác định phương thức sử dụng, tác động đến môi trường, hiệu quả nông học, hiệu quả kinh tế của phân bón. Khi khảo nghiệm phân bón cần đáp ứng các điều kiện gì? Mời bạn đọc tham khảo trong bài viết dưới đây.

Điều kiện công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón
Điều kiện công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón

CÁC LOẠI PHÂN BÓN KHÔNG CẦN KHẢO NGHIỆM

Theo quy định tại Khoản 2 – Điều 39 Luật Trồng trọt thì các loại phân bón không phải khảo nghiệm bao gồm:

 • Phân bón hữu cơ sử dụng để bón rễ có thành phần chỉ là chất hữu cơ tự nhiên, đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
 • Phân bón vô cơ đơn sử dụng để bón rễ có thành phần chỉ chứa đạm (N) hoặc lân (P) hoặc kali (K), đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
 • Phân bón vô cơ phức hợp sử dụng để bón rễ trong thành phần chỉ chứa các nguyên tố dinh dưỡng đạm (N), lân (P), kali (K) được liên kết với nhau bằng các liên kết hóa học, đáp ứng chỉ tiêu chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
 • Phân bón được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận là tiến bộ kỹ thuật.

Lưu ý:

 • Phân bón được khảo nghiệm cả diện rộng và diện hẹp; khảo nghiệm diện rộng chỉ được tiến hành sau khi kết thúc khảo nghiệm diện hẹp.
 • Việc khảo nghiệm phân bón thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia do tổ chức được công nhận đủ điều kiện thực hiện khảo nghiệm.
 • Lượng phân bón được sản xuất, nhập khẩu để khảo nghiệm được xác định dựa trên liều lượng bón cho từng loại cây trồng và diện tích khảo nghiệm thực tế theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm phân bón.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÔNG NHẬN TỔ CHỨC KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN

Theo quy định tại Điều 40 – Luật Trồng trọt thì tổ chức khảo nghiệm phân bón phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

 • Người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm phải có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, khoa học đất, nông học, hóa học, sinh học và phải tham gia tập huấn khảo nghiệm phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • Có đủ số lượng nhân lực thực hiện khảo nghiệm, không kể người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm, có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành quy định tại trên và phải tham gia tập huấn khảo nghiệm phân bón theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
 • Có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm phân bón.

Lưu ý: Tổ chức khảo nghiệm phân bón phải có đủ số lượng nhân lực thực hiện khảo nghiệm, trong đó ngoài người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm phải có tối thiểu 05 nhân lực chính thức thực hiện khảo nghiệm (viên chức hoặc hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn tối thiểu 12 tháng).

QUY TRÌNH CÔNG NHẬN TỔ CHỨC KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN

Bước 1: Việt Luật tư vấn các quy định có liên quan

Bước 2: Hỗ trợ khách chuẩn bị tài liệu

Tài liệu cần cung cấp

 • Bản sao y Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách người trực tiếp phụ trách khảo nghiệm, người trực tiếp thực hiện khảo nghiệm;
 • Cơ sở vật chất bao gồm:
  • Địa điểm thực hiện khảo nghiệm (loại đất, diện tích);
  • Khu vực để xử lý và để mẫu (mục đích sử dụng, diện tích);
  • Tên, số lượng trang thiết bị, phần mềm phân tích thống kê để xử lý số liệu, kết quả khảo nghiệm;
  • Trang thiết bị của phòng thử nghiệm;
  • Trang thiết bị phục vụ khảo nghiệm (thiết bị đo lường, vật dụng để thiết kế, triển khai thí nghiệm, trang thiết bị bảo hộ lao động…)
  • Trang thiết bị khác theo yêu cầu Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12719:2019 – KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN CHO CÂY TRỒNG HẰNG NĂM.
 • Kết quả khảo nghiệm phân bón (nếu có)

Bước 3: Nộp hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bước 4: Nhận kết quả

Thời gian xử lý hồ sơ

 • Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thẩm định nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thực hiện kiểm tra thực tế điều kiện của tổ chức khảo nghiệm.
 • Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế điều kiện đạt yêu cầu, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 06 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.
 • Trường hợp phải có hành động khắc phục theo biên bản kiểm tra thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được báo cáo kết quả hành động khắc phục, nếu tổ chức đáp ứng yêu cầu theo quy định, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 06 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; trường hợp không ban hành Quyết định công nhận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TỔ CHỨC KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN

Quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm phân bón bị thu hồi trong các trường hợp sau:

 • Giả mạo, cấp khống số liệu báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón;
 • Tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung quyết định đã được cấp;
 • Không có hành động khắc phục khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật Trồng trọt.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC KHẢO NGHIỆM PHÂN BÓN

1. Tổ chức khảo nghiệm phân bón có quyền sau đây:

 • Tiến hành khảo nghiệm phân bón trên cơ sở hợp đồng với tổ chức, cá nhân đề nghị;
 • Được thanh toán chi phí khảo nghiệm phân bón trên cơ sở hợp đồng với tổ chức, cá nhân đề nghị.

2. Tổ chức khảo nghiệm phân bón có nghĩa vụ sau đây:

 • Đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 40 của Luật này;
 • Thực hiện khảo nghiệm phân bón khách quan, chính xác;
 • Tuân thủ đúng tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật và yêu cầu khảo nghiệm;
 • Báo cáo kết quả khảo nghiệm và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả khảo nghiệm;
 • Lưu giữ nhật ký đồng ruộng, số liệu thô, đề cương khảo nghiệm, báo cáo kết quả khảo nghiệm trong thời gian là 05 năm kể từ ngày kết thúc khảo nghiệm;
 • Chấp hành việc thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khảo nghiệm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật;
 • Gửi đề cương khảo nghiệm phân bón cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nơi khảo nghiệm trước khi tiến hành khảo nghiệm;
 • Hằng năm, báo cáo kết quả hoạt động khảo nghiệm phân bón với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LẤY MẪU PHÂN BÓN

1. Người lấy mẫu phân bón có quyền sau đây:

 • Được cung cấp thông tin có liên quan đến hoạt động lấy mẫu phân bón;
 • Được tập huấn về lấy mẫu phân bón.

2. Người lấy mẫu phân bón có nghĩa vụ sau đây:

 • Thực hiện lấy mẫu theo đúng tiêu chuẩn quốc gia về lấy mẫu phân bón, bảo đảm khách quan;
 • Bảo mật thông tin, số liệu liên quan đến việc lấy mẫu, trừ trường hợp cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu báo cáo;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động lấy mẫu phân bón.

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ VIỆT LUẬT ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CHI TIẾT:

Tòa nhà Số 2 Hoa Phượng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Điện thoại: 028.7777.5678 (30 lines)

Hotline: 0934 234 777 (Ms Sương) – 0936 234 777 (Mr Mẫn)

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua email: [email protected]

5/5 - (2 bình chọn)