Ngành nghề kinh doanh

Việt Luật » Văn bản » Ngành nghề kinh doanh

12 bước cần làm khi thông báo bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân

Thông báo bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh là một

12 bước cần làm khi thông báo bổ sung thay đổi ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp tư nhân2017-11-27T12:45:16+07:00

Thông qua danh mục 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

Thông qua danh mục 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện2017-03-02T08:22:59+07:00