Ngành nghề kinh doanh

Việt Luật » Tin tức – Kiến thức » Văn bản » Ngành nghề kinh doanh

Thông qua danh mục 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư.

Thông qua danh mục 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện 2017-03-02T08:22:59+00:00