Những điều Kế toán doanh nghiệp cần làm trong tháng 12.2016

Một trong số đó là NỘP MẪU 06/GTGT ĐỂ ĐĂNG KÝ ÁP DỤNG TÍNH THUẾ GTGT THEO PHƯƠNG PHÁP KHẤU TRỪ TRƯỚC NGÀY 20/12/2016.