Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định một số nội dung đặc thù về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng yếu kém, trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu.

Theo đó, các khoản thu và việc ghi nhận doanh thu của tổ chức tín dụng yếu kém được thực hiện theo quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Các khoản chi phí của tổ chức tín dụng yếu kém được thực hiện theo quy định về chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Một số khoản chi của tổ chức tín dụng yếu kém thực hiện như sau: Chi trích lập dự phòng rủi ro trong hoạt động, tổ chức tín dụng yếu kém thực hiện chi trích lập dự phòng rủi ro theo quy định tại khoản 27 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

Chi khen thưởng cho người quản lý, người lao động tối đa bằng 0,5 tháng tiền lương bình quân thực tế thực hiện trong năm trong trường hợp tổ chức tín dụng yếu kém hoàn thành được các chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ cấu lại và hiệu quả hoạt động của năm được NHNN giao hoặc phê duyệt. Tổ chức tín dụng yếu kém phải xây dựng và công bố công khai quy chế khen thưởng.

Tổ chức tín dụng yếu kém phải triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu được cấp có thầm quyền phê duyệt, trong đó có các giải pháp về tài chính; báo cáo NHNN đầy đủ, kịp thời kết quả thực hiện và khó khăn, vướng mắc về tài chính để triển khai thực hiện phương án cơ cấu lại và xử lý nợ xấu. Đồng thời, phải thực hiện công bố công khai báo cáo tài chính theo quy định của NHNN.

Dự thảo cũng nêu rõ, NHNN phải thực hiện giao hoặc phê duyệt chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém và hiệu quả hoạt động hàng năm cho các tổ chức tín dụng yếu kém; quy định về các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng yếu kém.

Ngoài ra, NHNN phải quy định về việc công bố công khai báo cáo tài chính của tổ chức tín dụng yếu kém trong thời gian cơ cấu lại tổ chức tín dụng yếu kém; thực hiện kiểm tra, thanh tra, giám sát toàn diện hoạt động của tổ chức tín dụng yếu kém; định kỳ hàng quý, năm thông báo cho Bộ Tài chính tình hình tài chính của tổ chức tín dụng yếu kém.

Theo Báo Hải quan

Đánh giá bài viết