Nhiều doanh nghiệp băn khoăn không biết khi tạm ngừng kinh doanh có phải nộp lệ phí môn bài, có phải nộp báo cáo tài chính và có nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN hay không? Hôm nay, Việt Luật xin hướng dẫn để quý khách tham khảo như sau:

1. Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp lệ môn bài?

Theo Công văn 1263/TCT-KK ngày 18/04/2013 của Tổng cục thuế gửi Cục Thuế thành phố Đà Nẵng: V/v hướng dẫn vướng mắc về chính sách lệ phí môn bài đối với NNT tạm ngừng kinh doanh.

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời công văn số 145/CT-THNVDT ngày 11/01/2013 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn vướng mắc về kê khai nộp lệ phí Môn bài đối với NNT tạm ngừng kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1, Mục II, Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

“Cơ sở kinh doanh đang kinh doanh hoặc mới thành lập được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian của 6 tháng đầu năm thì nộp mức Môn bài cả năm, nếu thành lập, được cấp đăng ký thuế và mã số thuế trong thời gian 6 tháng cuối năm thì nộp 50% mức lệ phí Môn bài cả năm. Cơ sở đang sản xuất kinh doanh nộp lệ phí Môn bài ngay tháng đầu năm dương lịch; cơ sở mới ra kinh doanh nộp lệ phí môn bài ngay trong tháng được cấp đăng ký thuế và cấp mã số thuế

Cơ sở kinh doanh có thực tế kinh doanh nhưng không kê khai đăng ký thuế, phải nộp mức lệ phí Môn bài cả năm không phân biệt thời điểm phát hiện là của 6 tháng đầu năm hay 6 tháng cuối năm.”;

Điều 9, Điều 15 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, người nộp thuế thực hiện đúng các quy định về thông báo cho cơ quan thuế việc tạm ngừng kinh doanh thì kê khai, nộp lệ phí môn bài như sau:

1. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01-31/12) thì không phải kê khai, nộp lệ phí môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh.

  – Nếu người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn trong 06 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.

2. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng,không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp lệ phí môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.

  – Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh

2. Tạm ngừng kinh doanh có nộp hồ sơ quyết toán thuế:

Theo điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014:

Điều 14. Sửa đổi điểm đ, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“đ) Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm.”

 

KẾT LUẬN:

1. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch hoặc năm tài chính (01/01-31/12), không phát sinh nghĩa vụ thuế thì: -> KHÔNG phải kê khai, nộp lệ phí môn bài, thuế GTGT, TNCN, báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế.

Ví dụ: ngày 25/12/2014 Công ty Việt Luật làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2015 – 31/12/2015 thì năm 2015 công ty Việt Luật:

– Không phải nộp lệ phí môn bài năm 2015

– Không phải nộp tờ khai thuế GTGT, TNCN, quyết toán thuế TNDN, TNCN.

– Không phải nộp báo cáo tài chính năm 2015.

Ví dụ 2: Ngày 25/12/2014 công ty X làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/01/2015 – 30/07/2015 thì công ty X: phải làm như sau:

– Nộp lệ phí môn bài cho nửa năm 2015 (Do thuộc 06 tháng cuối năm)

– Nộp các tờ khai từ tháng 8/2015 – 12/2015, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm bình thường.

2. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng, không trùng với năm dương lịch (thời gian tạm nghỉ kinh doanh kéo dài trong 02 năm dương lịch) thì thực hiện kê khai, nộp lệ phí môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.

– Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm nộp mức lệ phí môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Ví dụ: Ngày 25/02/2014 công ty X làm công văn thông báo tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày 01/03/2014 – 01/03/2015 thì công ty X phải nộp:

Năm 2014:

– Nộp lệ phí môn bài cho cả năm 2014.

– Nộp tờ khai thuế các tháng 1/2014 – 02/2014, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm cho 02 tháng đã hoạt động.

Năm 2015:

– Nộp lệ phí môn bài cho cả năm 2015.(Do thuộc 6 tháng đầu năm)

– Nộp tờ khai thuế các tháng từ 3/2015 – 12/2015, báo cáo tài chính và quyết toán thuế cuối năm.

 

Nếu quý khách có gì chưa rõ, thì hãy liên hệ tới Việt Luật để được tư vấn miễn phí.

  • Số 2 Hoa Phượng, P. 2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
  • Điện thoại: 08.3517.2345 (20 lines)
  • Hotline: 0934.234.777- 0936.234.777
  • Email: t[email protected]
  • Tổng đài tư vấn: 1900 585847

 

Đánh giá bài viết