Theo đó, tạm dừng các ứng dụng hỗ trợ khai thuế qua mạng nêu sau kể từ 19h00 Thứ sáu ngày 10/02/2017 đến 07h00 Thứ hai ngày 13/02/2017 để phục vụ nâng cấp hệ thống:

  1. – Hệ thống Kê khai qua mạng.
  2. – Hệ thống Nộp thuế điện tử.
  3. – Hệ thống Hóa đơn điện tử có mã xác thực.
  4. – Hệ thống dịch vụ thuế điện tử.
  5. – Hệ thống kê khai và nộp thuế cho cá nhân.

Sau 07h00 Thứ hai ngày 13/02/2017, các đơn vị ngân hàng, TVAN đã triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế cử cán bộ phối hợp kiểm tra hoạt động của ứng dụng.

Thông báo 686/TB-TCT được ban hành nhằm giúp Người nộp thuế được biết để sắp xếp thời gian thực hiện công việc một cách hiệu quả.

  • Toàn văn Thông báo số 686/TB-TCT ngày 07 tháng 02 năm 2017 của Tổng cục Thuế

Thong bao so 686:TB-TCT