Đối tượng chịu thuế TNĐB

Đối tượng chịu thuế thu nhập đặc biệt là những hàng hóa dịch vụ nào?