Trong quá trình làm báo cáo tài chính, kế toán không thể tránh khỏi những sai sót, nếu doanh nghiệp làm sai Báo cáo tài chính có được nộp lại không? Khi nộp lại báo cáo Tài chinh có bị phạt không? Đó là những câu hỏi mà rất nhiều kế toán đã từng thắc mắc. Hãy cùng Việt Luật tham khảo bài viết sau:

Xem thêm:         

Những công việc mà nhân sự và kế toán cần làm trong tháng 04/2019

Những công việc mà nhân sự, kế toán cần làm trong tháng 03/2019

Cách tính lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể năm 2019

Chính sách doanh nghiệp có hiệu lực từ giữa tháng 03/2019

1. Doanh nghiệp có được nộp lại báo cáo tài chính không?

Theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 10, Khoản 5 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

“a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

……

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế;”

Theo quy định trên thì doanh nghiệp khi phát hiện sai báo cáo tài chính thì:

  • Doanh nghiệp được nộp lại báo cáo tài chính.
  • Thời gian nộp lại báo cáo tài chính doanh nghiệp được nộp lại vào bất cứ ngày làm việc nào nhưng trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra tại doanh nghiệp.
  • Doanh nghiệp có công văn xin nộp lại báo cáo tài chính năm sai sót.

2.  Hồ sơ khai bổ sung khi nộp lại báo cáo tài chính.

Thông tư 156/2013/TT-BTC tại Điều 10, Khoản 5, Điểm b quy định về hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

“b) Hồ sơ khai bổ sung

– Tờ khai thuế của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;

– Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư này (trong trường hợp khai bổ sung, điều chỉnh có phát sinh chênh lệch tiền thuế);

– Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.”

Căn cứ theo quy định trên thì doanh nghiệp khi làm báo cáo tài chính sai phải nộp lại và khi nộp lại báo cáo tài chính sai doanh nghiệp cần có những tài liệu sau:

  • Báo cáo tài chính đúng của năm phát hiện sai sót.
  • Bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS nếu doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính mà có ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp hoặc nộp thừa. Doanh nghiệp làm tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu số 03/TNDN theo số liệu đúng nộp kèm theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS.

Nếu doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính mà không ảnh hưởng đến số thuế TNDN thì doanh nghiệp không phải làm bảng giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu 01/KHBS nộp lại kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN.

  • Tài liệu giải thích kèm theo đối với số liệu có sai sót của doanh nghiệp.

3.  Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không.

Nếu doanh nghiệp làm lại báo cáo tài chính khi phát hiện sai sót thì khi nộp lại báo cáo tài chính năm có những trường hợp xảy ra sau:

  • Nếu nộp lại báo cáo tài chính mà không ảnh hưởng đến số thuế TNDN thì doanh nghiệp không bị phạt khi nộp lại báo cáo tài chính.
  • Nếu nộp lại báo cáo tài chính mà có số thuế TNDN nộp thừa thì doanh nghiệp được bù trừ vào những kỳ sau đối với số thuế TNDN đã nộp thừa.
  • Nếu doanh nghiệp nộp lại báo cáo tài chính mà có số thuế TNDN nộp thiếu thì doanh nghiệp phải nộp thêm số thuế nộp thiếu, tiền chậm nộp báo cáo tài chính.

Trên đây là một số lưu ý dành cho kế toán khi nộp lại báo cáo tài chính. Nếu còn thắc mắc về vấn đề Nộp báo cáo tài chính, dịch vụ kế toán doanh nghiệp hãy liên hệ với Việt Luật để nhận được tư vấn tốt nhất.

 

Đánh giá bài viết