Trong 2 ngày cuối cùng của tháng 6, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành 14 Thông tư mới với nhiều quy định mới về hoạt động ngân hàng, trong đó chủ yếu là bãi bỏ, sửa đổi nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh để phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư có hiệu lực từ 1/7.

 

Cụ thể, ngày 29/6, NHNN ban hành Thông tư số 10/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 135/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài. Theo đó, tổ chức tự doanh, tổ chức nhận ủy thác được đầu tư gián tiếp ra nước ngoài vào các công cụ đầu tư sau: Cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán ở nước ngoài; Chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán; Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu của Chính phủ và của các tổ chức phát hành được xếp hạng tín nhiệm bởi các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế: Standard & Poor’s, Moody’s Investors Service và Fitch Ratings.

Tại Thông số 11/2016/TT-NHNN ngày 29/6, NHNN sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ, hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, bàn đổi ngoại tệ của cá nhân. Các đại lý đổi ngoại tệ chỉ được hoạt động dưới hình thức dùng Đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ khác.

Thông tư số 12 ngày 29/6 quy định về quản lý ngoại hối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài. Bao gồm việc mở, sử dụng tài khoản vốn đầu tư bằng ngoại tệ, đồng Việt Nam; đăng ký thay đổi giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài; việc chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của nhà đầu tư; chuyển lợi nhuận, thu nhập hợp pháp và vốn đầu tư ở nước ngoài về Việt Nam… Thông tư có hiệu lực từ ngày 13/8/2016.

Thông tư số13/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 45/2011/TT-NHNN ngày 30/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về quản lý ngoại hối đối với việc cho vay, thu hồi nợ nước ngoài của TCTD. Bao gồm: Sửa đổi, bổ sung Điều 2 để chuẩn hóa một số khái niệm và thuận tiện khi tham chiếu;  Sửa đổi, bổ sung Điều 5 về đồng tiền cho vay, thu hồi nợ nước ngoài; Bỏ các quy định liên quan đến điều kiện cho vay ra nước ngoài ; Sửa đổi Điều 10 và Điều 11 quy định về hồ sơ đăng ký và đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính; Bổ sung Khoản 5 Điều 12 về cơ sở để NHNN xem xét, xác nhận đăng ký, đăng ký thay đổi khoản cho vay ra nước ngoài; Sửa đổi Điều 14 quy định về tài khoản cho vay, thu hồi nợ nước ngoài; Sửa đổi khác: Sửa đổi cơ chế báo cáo , cơ chế phối hợp. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6/2016.

Thông tư số 14/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2014/TT-NHNN ngày 06/11/2014 của Thống đốc NHNN quy định về ủy thác và nhận ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và bãi bỏ một số điều của Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 1096/2004/QĐ-NHNN ngày 6/9/2004 của Thống đốc NHNN. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2016.

Thông tư số 15/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2015/TT-NHNN ngày 25/12/2015 của Thống đốc NHNN quy định việc cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Thông tư gồm 4 Điều với một số nội dung cơ bản như: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập, chuyển nhượng phần vốn góp, mua lại phần vốn góp; cho thuê tài chính bằng ngoại tệ; nguyên tắc mua và cho thuê lại; Bãi bỏ điều kiện để được thực hiện hoạt động bao thanh toán, phát hành thẻ tín dụng, cho thuê tài chính; điều kiện hoạt động của công ty tài chính bao thanh toán, công ty tài chính tín dụng tiêu dùng.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2016.

Thông tư số 16/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Thống đốc NHNN quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư gồm 3 Điều với một số nội dung được sửa đổi, bổ sung chính như: Nguyên tắc phát hành trái phiếu; Mua lại trái phiếu của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Phương án phát hành trái phiếu… Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016.

Thông tư số 17/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động môi giới tiền tệ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế Quy chế môi giới tiền tệ ban hành kèm theo Quyết định số 351/2004/QĐ-NHNN ngày 7/4/2004 của Thống đốc NHNN. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22/8/2016.

Thông tư số 18/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 22/8/2016.

Thông tư số 19/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng. Thông tư được xây dựng trên cơ sở kế thừa các ưu điểm của Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN của NHNN ban hành Quy chế phát hành, thanh toán, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động thẻ ngân hàng, bổ sung và chỉnh sửa về mặt kết cấu cũng như nội dung quy định để phù hợp với căn cứ pháp lý hiện hành cũng như thực tiễn của hoạt động thẻ ngân hàng.

Thông tư 20/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán của NHNN.

Đáng chú ý, Thông tư sửa đổi quy định về hạn mức rút tiền tại các cây ATM như sau: Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không được áp đặt hạn mức cho một lần rút tiền tại ATM thấp hơn 5 triệu đồng đối với giao dịch nội mạng và 3 triệu đồng đối với giao dịch liên ngân hàng.

Thông tư số 21/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 1/3/2013 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2016.

Thông tư số 22/2016/TT-NHNN thay thế Thông tư số 28/2011/TT-NHNN ngày 1/9/2011 quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu DN.Thông tư quy định nguyên tắc mua trái phiếu DN, các loại trái phiếu DN được mua, trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, giới hạn mua trái phiếu DN, hệ số rủi ro, trích lập dự phòng và xử lý rủi ro đối với số dư mua trái phiếu DN.

Thông tư số 23/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/2/2010 về hoạt động thông tín dụng. Để phù hợp với Luật Đầu tư, với Nghị quyết 19 của Chính phủ, Thông tư bãi bỏ quy định về điều kiện cấp Giầy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thông tin tín dụng, rà soát, sửa đổi một số điều khoản về hồ sơ tại Thông tư 16 và 27 cho phù hợp. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2016./.

Theo tbtcvn.

Xem thêm

>> Thành lập công ty

>> Dịch vụ thành lập công ty uy tín