Nộp báo cáo Thuế là một trong những công việc quan trọng của kế toán doanh nghiệp vào hàng tháng, hàng quý, hàng năm. Việc chậm nộp tờ khai thuế, doanh nghiệp sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Để đảm bảo cho việc nộp các loại tờ khai báo cáo thuế đúng hạn thì kế toán cần lưu ý các mốc thời gian sau:


Lưu ý:

  • Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp báo cáo thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó
  • Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp báo cáo thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.

Ví dụ minh họa: Thời hạn nộp báo cáo thuế Quý 1 là ngày 30/04/2019 (ngày 30/04/2019 và ngày 01/05/2019 là ngày nghỉ lễ theo quy định). Vậy thời hạn nộp báo cáo thuế Quý 1 là ngày 02/05/2019

  • Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế cũng chính là thời hạn nộp tiền thuế (nếu kê khai ra có số tiền phải nộp)
  • Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất ngày thứ 45, kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

Sau đây Việt Luật đã liệt kê cụ thể về cách xác định thời hạn của từng loại tờ khai/báo cáo thuế trong năm 2019:


Lịch nộp các loại tờ khai báo cáo thuế 2019
  • Lưu ý: Quá thời hạn nộp trên doanh nghiệp chưa nộp tờ khai thuế sẽ bị xử lý theo Thông tư 166/2013/TT – BTC Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế cụ thể các mức phạt theo thời gian nộp chậm.

Xem thêm bài viết: MỨC PHẠT CHẬM NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI BÁO CÁO THUẾ