Hướng dẫn về quản lý ngoại hối khi đầu tư nước ngoài năm 2018

Việt Luật » Tin tức – Kiến thức » Tin tức » Hướng dẫn về quản lý ngoại hối khi đầu tư nước ngoài năm 2018
Nhà đầu tư nước ngoài sau khi thực hiện thủ tục đầu tư để thành lập công ty nước ngoài hoặc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn trong công ty Việt Nam phải chuyển tiền vào Việt Nam để thực hiện hoạt động đầu tư. Sau đây là thông tư 19/2014/TT-NHNN hướng dẫn thủ tục liên quan đến hoạt động chuyển tiền vào Việt Nam để đầu tư. 
đầu tư nước ngoài
Theo quy định mới nhất được căn cứ theo:
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005; Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005;
Nghị định số 70/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối;
Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước);

QUY ĐỊNH CHUNG

Hướng dẫn về quản lý ngoại hối khi đầu tư nước ngoài năm 2018
5 (100%) 1 bình chọn
2018-01-08T11:19:21+00:00