Nghị định 61/2016/NĐ-CP quy định cụ thể điều kiện kinh doanh giám định cổ vật.

Theo đó, cơ sở kinh doanh giám định cổ vật phải bảo đảm 4 điều kiện:

– Có kho lưu giữ, bảo quản hiện vật giám định;

– Có trang thiết bị, phương tiện thực hiện giám định phù hợp với lĩnh vực đã đăng ký;

– Có nguồn tài liệu về cổ vật để tham khảo, phục vụ hoạt động giám định cổ vật;

– Có ít nhất 3 chuyên gia giám định cổ vật về các chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nghị định nêu rõ, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật được cấp lại trong các trường hợp: Bị mất hoặc bị hỏng; có sự thay đổi thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật đã cấp.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật bị thu hồi trong các trường hợp: Cơ sở kinh doanh giám định cổ vật không còn đáp ứng điều kiện quy định tại Nghị định này; cơ sở kinh doanh giám định cổ vật giải thể hoặc tự chấm dứt hoạt động giám định cổ vật; cơ sở kinh doanh giám định cổ vật có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động giám định cổ vật bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám định cổ vật theo quy định của pháp luật xử lý vi phạm hành chính; các trường hợp bị thu hồi khác theo quy định của pháp luật.

Cơ sở giám định cổ vật bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật chỉ được xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày bị thu hồi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Trình tự, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật sau khi bị thu hồi được thực hiện như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Theo baochinhphu.vn

Xem thêm

>> Thành lập công ty

>> Dịch vụ thành lập công ty uy tín

Đánh giá bài viết