Có thể bạn được điều hướng từ bài viết “thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ” hay bạn tìm kiếm từ khoá “Đào tạo ngoại ngữ không cần xin giấy phép con” trên trang www.google.com.vn .

Thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ có cần giấy phép con hay không? là câu hỏi mà chúng tôi nhận được mỗi ngày.

Thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ có cần giấy phép con không

Thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ có cần giấy phép con không

 Để giải thích cho câu trả lời Thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ cần giấy phép con hay không?. Chúng tôi trích dẫn các căn cứ pháp lý sau: 

Luật  Đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 có quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Theo đó, tại Phụ lục 4 của luật này có nêu danh sách 267 ngày nghề kinh doanh có điều kiện (Sau đó, luật sửa đổi giảm xuống còn 243 ngành nghề và có hiệu lực từ ngày 1/1/2017).

243 Ngành nghề kinh doanh có điều kiện kinh doanh phải biết

243 Ngành nghề kinh doanh có điều kiện kinh doanh phải biết

>>> Xem ngay: 243 Ngành nghề kinh doanh có điều kiện khi ra kinh doanh phải biết

Trường hợp kinh doanh những ngành nghề thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trước khi hoạt động và phải duy trì điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

Qua kiểm tra tất cả các ngành nghề thuộc ngành nghề có điều kiện quy định tại Danh mục ngành nghề có điều kiện trên, chúng tôi không tìm thấy ngành đào tạo ngoài ngữ.

Tuy nhiên, tại danh mục 243 ngành nghề kinh doanh có điều kiện chúng tôi tìm thấy  ngành “Hoạt động của cơ sở giáo dục thường xuyên” (vị trí 144).

Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 46 Luật Giáo dục 2005 đã được sửa đổi năm 2009 thì Trung Tâm Ngoại Ngữ, Tin Học do tổ chức cá nhân thành lập thuộc cơ sở giáo dục thường xuyên.

 Điều kiện đặt ra cho 1 ngành nghề phải có giấy phép con như thế nào?

Vậy “Trung tâm ngoại ngữ” thuộc “cơ sở giáo dục thường xuyên” (Luật Giáo Dục) mà hoạt động của “cơ sở giáo dục thường xuyên” là ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Luật Đầu tư. Do đó, để đi vào hoạt động các trung tâm ngoại ngữ phải xin cấp giấy phép hoạt động (giấy phép con) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

 

Giấy phép con của trung tâm đào tạo ngoại ngữ là không cần thiết

Ngày 21/4/2017, Chính phủ ban hành Nghị Định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, các điều kiện và thủ tục thành lập được quy định tại Nghị định 46/2017 như sau:

Điều 46. Điều kiện thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm.

Điều 47. Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

1. Thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền) quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc; các trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc trường trung cấp; các trung tâm ngoại ngữ, tin học do các tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập;

b) Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc;

c) Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc.

2. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

b) Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học gồm các nội dung: Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, Giám đốc, các Phó Giám đốc (nếu có), các tổ (hoặc phòng chuyên môn); sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm;

c) Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.

3. Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến người có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học;

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định.

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học quy định tại khoản 1 Điều này quyết định thành lập, cho phép thành lập nếu đủ điều kiện; nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân nêu rõ lý do.

Điều 48. Điều kiện để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

1. Có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập của người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 47 của Nghị định này.

2. Có cán bộ quản lý, giáo viên, kỹ thuật viên giảng dạy lý thuyết, thực hành bảo đảm trình độ chuyên môn theo quy định; kế toán, thủ quỹ đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm. Số lượng giáo viên phải bảo đảm tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/1 giáo viên/ca học.

3. Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu bảo đảm 1,5 m2/học viên/ca học.

4. Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo; có thư viện, cơ sở thí nghiệm, thực tập, thực hành và các cơ sở vật chất khác đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo và hoạt động khoa học công nghệ.

Điều 49. Thủ tục để trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

1. Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục:

a) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; trung tâm ngoại ngữ tin học trực thuộc trường trung cấp; trung tâm ngoại ngữ, tin học do tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập; trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc trường đại học, trường cao đẳng nằm ngoài khuôn viên của trường; trung tâm ngoại ngữ, tin học thuộc các bộ, ban, ngành, các tổ chức xã hội, xã hội – nghề nghiệp có trụ sở đóng tại địa phương;

b) Giám đốc đại học, học viện; hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động trong khuôn viên của trường.

2. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

b) Quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

c) Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

d) Báo cáo về trang thiết bị làm việc của văn phòng; lớp học, phòng thực hành, cơ sở phục vụ đào tạo trong đó phải có văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm;

đ) Chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học;

e) Danh sách trích ngang đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tham gia giảng dạy;

g) Các quy định về học phí, lệ phí;

h) Chứng chỉ sẽ cấp cho học viên khi kết thúc khóa học.

3. Trình tự thực hiện:

a) Trung tâm ngoại ngữ, tin học gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho trung tâm;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định trên thực tế khả năng đáp ứng các điều kiện theo quy định và ghi kết quả vào biên bản thẩm định;

d) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định, người có thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều này quyết định cho phép trung tâm hoạt động giáo dục. Nếu chưa quyết định cho phép hoạt động giáo dục thì có văn bản thông báo cho trung tâm nêu rõ lý do.

Nếu quý vị muốn hoạt động với danh nghĩa công ty thì việc trước tiên là tiến hành các thủ tục thành lập công ty có chức năng ngành nghề đào tạo ngoại ngữ. Sau đó, doanh nghiệp liên hệ Sở Giáo dục Đào tao để xin cấp giấy phép hoạt động ngành đào tạo ngoại ngữ.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hê: 0936.234.777 để được tư vấn.

[Chú ý] Thành lập công ty đào tạo ngoại ngữ không cần giấy phép con?
5 (100%) 2 bình chọn